Може ли пътят да бъде компрометиран?

публикувано в: Лексика | 0

Магдалена Абаджиева

Често в медийната сфера на общуване можем да чуем, че пътищата и мостовете са компрометирани, например: „Шофьорите трябва да знаят, че пътят е компрометиран“; „Компрометиран мост заплашва да откъсне част от жителите на Първенец“. Думата компрометиран е минало страдателно причастие, образувано от глагола компрометирам, който е чужд по произход (от фр. compromettre) и означава ‘с думи или постъпки злепоставям някого или нещо, уронвам престижа му; излагам’. Значенията на компрометиран са установени в Речника на българския език (https://ibl.bas.bg/rbe) и от тях става ясно, че в изречението „Пътят е компрометиран“ миналото страдателно причастие е употребено със значение, близко до третото: ‘За реколта – който е негоден, повреден или унищожен от природни бедствия, вредители и др.’. Но с една важна уговорка – в Речника е посочено, че това значение се отнася единствено за реколта. А в горните примери се употребява за път, мост. Такова пренасяне на значението върху други обекти е възможно в езика, но невинаги е уместно.
По-добре е в такива контексти да се замени чуждицата компрометиран с други, по-подходящи определения или изрази от домашен произход, включително и описателни, в зависимост от смисъла на изказването, напр.: опасен, негоден за употреба, опасен за преминаване, с нарушена цялост и др. По този начин двете изречения от началото на езиковата ни бележка ще звучат: „Шофьорите трябва да знаят, че пътят е опасен за преминаване“ и „Мост с нарушена цялост заплашва да откъсне част от жителите на Първенец“.

в. „Аз-буки“, бр. 1, 6 – 12. I. 2022 г.