Не мога да не недоволствам

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

 

Някои хора погрешно пишат слято отрицателната форма на някои често срещани (и обикновено кратки) глаголи: *немога, *неискам, *незнам. Причината е, че в подобни случаи в устната реч отрицателната частица „не“ няма ударение и затова се изговаря слято с глагола. Трябва да запомним обаче в кои случаи частицата „не“ се пише слято и в кои – разделно.

В отрицателната форма на глаголите частицата „не“ се пише разделно. Отрицателната форма за сегашно време (1 лице, единствено число) на глагола мога е не мога, отрицателната форма за минало несвършено време (3 лице, единствено число) на глагола искам е не искаше. Между частицата и глагола дори могат да влизат други думи, което показва, че това са отделни думи: не го могане я ли знаеше.

Има обаче глаголи, образувани с „не“, при които самото значение е отрицателно и които нямат съответствие без „не“. В тези случаи винаги се пише слято: недоволствам, негодувам, нехая, ненавиждам. Тези глаголи също образуват отрицателни форми, например: Аз не недоволствам, само казвам, че … .

Частицата „не“ се пише слято при съществителни, прилагателни и наречия, когато значението им е отрицателно (немотия, немарлив) или при образуване на дума с противоположно значение (щастие – нещастие, верен – неверен, веднъж – неведнъж). От причастия, които се употребяват като прилагателни, а не като (част от) глаголна форма, също могат да се образуват противоположни прилагателни с „не“: неуспял, неможещ. 

От друга страна, има и случаи, в които частицата „не“ се употребява самостоятелно и затова се пише отделно от прилагателното, съществителното или наречието, срв: Той е идвал не веднъж, а три пъти и Той неведнъж е идвалСкъсал си не узрели, а зелени ябълки и Не късай неузрели ябълки.

При съмнение относно правописа винаги можете да проверите в Официалния правописен речник на българския език (изд. „Просвета“, София, 2012). Ако даден глагол, започващ с „не-“, не присъства в Речника, най-вероятно това е отрицателна форма на глагола и частицата „не“ трябва да се напише разделно.

 

в. „Аз Буки“ Бр. 13, 31. III – 6. IV. 2016