Нови употреби на глагола комуникирам

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова

С основното си значение глаголът комуникирам е синоним на глагола общувам, например: В последната неделя на януари световната общественост почита любопитен празник – Международен ден без интернет. Основният акцент е върху необходимостта да се комуникира с приятели и близки на живо, а не чрез социалки и есемеси (duma.bg). Виждаме, че глаголът се употребява с непряко допълнение (комуникирам с някого), т.е. в това значение той е непреходен глагол. В множествено число глаголът се съчетава с „помежду си“: Те комуникират помежду си с езика на жестовете.
Напоследък обаче глаголът комуникирам се използва с пряко допълнение (комуникирам въпроса), т.е. като преходен глагол. Ето примери от интернет: Одиторът следва да комуникира въпроса с лицата, натоварени с общо управление (bulnao.government.bg); Местната власт е сред най-активните по отношение информационни кампании и много активно комуникира темата за пътната безопасност (sars.gov.bg); След успешно завършване на програмата ще можеш да комуникираш идеи и резултати с аудитория и клиенти (findglocal.com). В тези примери глаголът комуникирам е синоним на обсъждам.
В други случаи глаголът комуникирам означава ‘представям’, например в изреченията: От значителна важност е да бъде открито как музиката комуникира емоции (uni-sofia.bg); Когато рекламираш една марка, трябва да комуникираш нейната уникалност (capital.bg).
Моделът комуникирам нещо (въпрос, тема, идеи и резултати, емоции) е зает от английския език. В българския език имаме други глаголи, които се свързват с посочените обекти: обсъждам въпроса, представям идеи, изразявам емоции. Затова новите употреби на комуникирам като преходен глагол са напълно излишни в нашия език.

в. „Аз-буки“, бр. 35, 2. IX. – 8. IX. 2021 г.