От време на време пристигам навреме

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

Чудили ли сте се дали се пише от горе или отгоре, на време или навреме, до сега или досега, до край или докрай?

Общото правило гласи, че сложни наречия, образувани от предлог и наречие или предлог и съществително, се пишат слято („Официален правописен речник на българския език“, 2012).

За част от тези сложни наречия няма колебание дали се пишат слято, тъй като се възприемат като една дума с обособено значение: наум, начело, предвид, наистина, всъщност, налице, наяве, отвън, понякога, наскоро, догодина, надвечер, присърце, вкъщи и др.

Има обаче и случаи, в които значението на сложното наречие се възприема като производно от значенията на съставките. Тогава настъпва колебание дали се пише слято, или разделно. Когато съчетанието от предлог и наречие или предлог и съществително не образува смислова цялост, двете думи се пишат разделно: Пиша по 3 думи на ред, Идвам от горе, От сега до другата седмица съм свободна. Разделно се пишат съчетанията в изрази като: от време на време, от край до край, от горе до долу.

В тези случаи има и разлика в значението на разделно написания израз и слято написаното сложно наречие: пиша по 3 думи на ред прегръщам всички наред (всички; един по един в определен ред); от време на време пристигам навреме (точно в уговореното или правилното време); идвам от горе, от върхаслагам книгата отгоре (най-горната част на нещо); сградата ще е готова до година, най-много две – сградата ще е готова догодина (през следващата година).

Същият е случаят и с думата затова, съставена от предлог и показателно местоимение. Изписва се слято в ролята на съюз: Нямах време, затова хванах такси. Среща се и съчетание за това: Често говорим за това.

 

в.„Аз Буки“ бр. 39, 27 септември-3 октомври 2018 г.