Овце, овци и един изпит

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова

Националното външно оценяване в IV клас за 2018 г. включваше текста „Вълци, овце и овен“. В него от думата овца бяха употребени формите овце, овцете и две овце. Развълнувани родители задаваха въпроси в социалните мрежи как е правилно – овце или овци.

Съществителните притежават граматичните категории род и число. Думата овца е от женски род, но противно на най-честия модел думи от женски род да образуват множествено число с окончание (тип женажени), тя има две дублетни множествени форми: овце и овци (подобен е случаят при свинясвине, свини). Причината е историческа и се корени в принадлежността на думата овца към склонитбен тип старобългарски съществителни, които са образували множествено число с различна от и морфема. Поради загубата на падежите в историческия развой на българския език при съществителните са се наложили по-продуктивните окончания за множествено число. Затова множественото число на думата овца е започнало да се образува по същия начин като множественото число на преобладаващия брой думи от женски род, т.е. с окончание . Както у авторите класици, така и в днешния език се срещат и двете:

„Моята служба у лелини беше да паса овцете.“ (Елин Пелин „Ангелинка“); „Когато бях овчарин и овцeте пасях“ (Ив. Вазов. „Овчар“ с вариант овците в различни публикации на творбата).

Мечка уби две овци в обор; „Двете овци“ ЕООД // Мечка уби две овце; Спипаха крадец на две овце (интернет).

   Дублетността при тези форми не е отменена, нито има основание за нейното отхвърляне. Тя успешно съчетава съвременната речева практика и историческото наследство, напомняйки, че сме носители на вековен и богат език.

 

в. „Аз-буки“ бр. 25, 21 – 27 юни 2018 г.