Предлозите С и В

Предлозите С и В се удвояват по следните правила:

1) пред думи, които започват с буквите С, З и В, Ф;
2) пред цифри, чийто изговор започва с начално В или С, напр. във 2. клас; със 17 стотни повече;
3) когато върху тях пада логическото ударение: Тръгваме със или без документите.

Според правило 1) предлогът С не се удвоява пред абревиатурата SMS, защото на български с нея се означава заемката есемес.