Репортер или репортерка

Георги Митринов

В български електронен сайт наскоро се появи материал със заглавие „Джип блъсна репортер, тя довърши репортажа“. Допусната ли е някаква граматическа грешка при оформянето на заглавието? Ако го няма местоимението тя, не става ясно репортерът от мъжки пол ли е, или от женски. Такава неяснота има и в следващия текст: „Репортер от Западна Вирджиния, САЩ, беше блъсната от кола по време на предаване на живо в сряда, като автомобилът я блъсна отзад и я събори на земята …“. Как би трябвало да се напише правилно заглавието, а и изречението след него, така че да няма едновременна употреба на форми за мъжки и за женски род, които се отнасят към едно и също лице?
Българският език се характеризира с продуктивност при образуването на съществителни нарицателни имена за професии и занимания за лица жени от съществителни за лица мъже и основната наставка, която се използва при този тип словообразуване, е -ка: пенсионер – пенсионерка, касиер – касиерка, портиер – портиерка, репортер – репортерка, готвач – готвачка, председател – председателка, журналист – журналистка. Следователно правилното заглавие на публицистичния материал би трябвало да бъде: „Джип блъсна репортерка, тя довърши репортажа“. Текстът трябва да се редактира по същия начин.
Някои съществителни от женски род за професии и занимания може да не са подходящи при официално общуване или може да изразяват пренебрежение: лейтенантка, докторка на науките. Във всички останали случаи езиковедите подкрепят употребата на съществителни от женски род, когато лицето, за което се отнасят, е жена. Съществителните нарицателни имена за професии и занимания на лица жени са представени в Официалния правописен речник на българския език (2012).

в. „Аз-буки“, бр. 12, 24 – 30 III. 2022 г.