Споделете на много хора

Надежда Костова

Употребата на предлага на с глагола споделям е погрешна. Глаголът споделям се използва с предлога с (споделям с някого). Това е свързано с правилото, че глаголи с представки изискват същия предлог (влизам в, вглеждам се в, заминавам за, доплувам до, надвесвам се над, отделям се от, отлепям се от, скарвам се с, сбивам се с, сприятелявам се с).
Защо глаголът споделям се появява с друг предлог? В погрешния израз *споделете на много хора глаголът споделям всъщност замества друг глагол за предаване на информация, който по правило се използва с предлога на като съобщавам, казвам, разказвам. От заместването обаче произтича важен ефект, който е свързан с разликата в значенията и употребата на глаголите споделям и съобщавам. Споделят се тайни, лични преживявания, мисли, чувства, опит, а се съобщават новини (новините не се споделят). С глагола споделям се изразява и еднаквост или съвпадение на мисли и чувства (споделям твоето мнение, споделям тревогата ти). Освен това споделянето се прави с определена цел – говорещият иска да срещне разбиране и съчувствие; а споделянето в интернет е насочено още по-конкретно към одобрение и харесване.
При използването на глагола споделям в съзнанието на говорещия и на слушащия се актуализират обичайните връзки на глагола и чрез тях се променя отношението към информацията (ще споделя с вас нещо). Споделянето, за разлика от съобщаването, превръща информацията в тайна или лична идея, чрез която се преследва някаква цел. Затова е нормално при общуване в интернет да използваме именно глагола споделям, но задължително с предлога с, а не с предлога на. Нека споделим това с много хора!

в. „Аз-буки“, бр. 17, 28. IV. – 4. V. 2022 г.