Сравнителна и превъзходна степен

При сравнителна и превъзходна степен се пише тире, когато частиците по- и най- се свръзват с прилагателни и наречия, напр. Той е по-голям от нея; Той говори най-високо. Частиците по и най могат да се свързват и със съществителни, глаголи и изрази.  В такъв случай не се пише тире: Той е пò майстор; Тя най обича карамфили; Те застанаха пò до стената. При такива случаи в печатен текст е прието частицата пò да има ударение, за да се различава от предлога по, който в речта не носи ударение.