Толсистема, толуване – необходими или ненужни новообразувания?

Диана Благоева

През последните години у нас е актуална темата за въвеж­дането на система за събиране на пътни такси. Във връзка с това навлязоха в употреба цяла серия нови думи като толсис­тема, толтакса, толучастък, толуправление, толпродукти. Структурният елемент тол– в тях е с произход от английски (свързва се с английското съществително toll ‘такса за преми­наване по път или мост’). В българския език елементът тол не функционира като самостоятелна дума, затова според дейст­ващите правописни правила този тип новообразувания следва да се изписват слято. Въпреки това обаче често ги виждаме написани разделно или полуслято: тол система, тол-систе­ма. Среща се дори изписване на тол с главни букви (въпреки че не е абревиатура), както и на латиница: ТОЛ система, ТОЛ- система, toll система, toll-система, TOLL система. Тези на­чини на изписване противоречат на правописните норми.

Отскоро се употребява и съществителното толуване, срв.: От 1 март толуването за тежкотоварните превозни сред­ства ще бъде за 3115 км.

Основателен е въпросът необходими ли са подобни ново- образувания, след като заетият от английски елемент тол пов­таря значението на отдавна познатото в нашия език съчетание пътна такса. Очевидна е тавтологията при образуванието толтакса (което може да „преведем“ като „такса пътна так­са“), както и при съчетанието пътна толтакса. Като единствено предимство на новообразуванията с тол– може да се посочи относителната им краткост. Без съмнение обаче е по-добре да се предпочете описателна конструкция за изразяване на съответното значение пред по-кратката дума с чуждоезиков елемент, например събиране на пътна такса вместо толуване.

в. „Аз-буки“, бр. 23, 4 – 10. VI. 2020 г.