За синонимията на думите безопасност и сигурност

публикувано в: Лексика | 0

Кристияна Симеонова

Думите безопасност и сигурност в българския език са частични (непълни) синоними (т.е. многозначни думи, които се синонимизират само в отделни значения). В този смисъл думите сигурност и сигурен функционират и в значения, които липсват съответно при безопасност и безопасен. Такива са например значенията на сигурен ‘достоверен, безспорен, неоспорим, който отговаря на действителността’ (сигурна информация, сигурен източник) и ‘уверен, убеден’ (Сигурен съм, че ще пътувам; Лекарите са сигурни, че лечението е правилно). Такива значения няма при прилагателното безопасен. От своя страна думите безопасен и безопасност пък имат значения, които не са характерни за сигурен и сигурност, напр. ‘безвреден, безобиден’ (Животните са кротки и безопасни) и ‘безвредност’ (Агенция за безопасност на храните).

В областта на военната и политическата терминология обаче значенията на безопасност и сигурност съвпадат и тези две думи могат да се употребяват една вместо друга. Най-общо тези термини означават ‘отсъствие на опасност, липса на опасност, защитеност, положение, което не застрашава живота, сигурността и съществуването на някого или на нещо’. Като синоними тези две думи се използват и в термините колективна безопасност и колективна сигурност, система за колективна безопасност и система за колективна сигурност.

Думите безопасност и сигурност се употребяват като синоними и в съчетание с други прилагателни имена. Напр. в специализирани текстове и в медийната реч се среща паралелна употреба на термините международна безопасност и международна сигурност, политическа безопасност и политическа сигурност, военна безопасност и военна сигурност, икономическа безопасност и икономическа сигурност, информационна безопасност и информационна сигурност и др.

 

в.„Аз Буки“ бр. 42, 18 – 24 октомври 2018 г.