За ударението при някои думи от гръцки на -ия

публикувано в: Правопис | 0

Лора Желева

При някои думи от гръцки произход, завършващи на –ия, се наблюдават колебания по отношение на ударението. Много от тях карат човек да се замисли къде следва да постави правилното ударение. При справка в „Официалния правописен речник на българския език“ става ясно, че ударението в повечето случаи зависи и от значението на думите, по-точно – от областта на употребата им, като при медицинските термини често пъти се е установило точно определено ударение. И тук обаче има изключения.

При думите от гръцки, завършващи на графия, тези, които спадат към медицинската терминология, обикновено са с ударениеѝя. Например: кардиографѝя, електрокардиографѝя, енцефалографѝя, томографѝя, рентгенографѝя, флуорографѝя, ехографѝя, бронхографѝя. Съществителното име психографѝя, което няма строго медицински смисъл и се използва и в други области, е с ударение на –ѝя. При съществителните на –графия, които не са медицински термини, ударението е –гра̀фия: геогра̀фия, хореогра̀фия, биогра̀фия, библиогра̀фия, металогра̀фия, фотогра̀фия, картогра̀фия.

При немногобройните съществителни на –томия разделението е същото. Медицинските термини като трахеотомѝя и лапаротомѝя имат ударение –томѝя, докато при думи като анато̀мия и дихото̀мия, които не са медицински термини, ударението е –то̀мия.

При съществителните на –ния има доста голямо колебание. Думите на –мания са с ударение –ма̀ния, но при наркомания има дублетност: наркома̀ния и наркоманѝя. Неврастѐния и неврастенѝя също са дублети.

Езиковият материал показва, че правилното изговаряне на тези гръцки заемки изисква познаване на значението им и справка в Речника.

в. „Аз-буки“, бр. 23, 9 – 15. VI. 2022 г.