Въпрос: ​Коя дума – настоящето или настоящото, е правилно да се употреби в изречението: В настоящото изследване се разглеждат формите на самостоятелното обучение?

Отговор: ​Правилно е в това изречение да се употреби думата настоящото: В настоящото изследване се разглеждат формите на самостоятелното обучение. В изречението е използвана формата за среден род на прилагателното име настоящ – настоящо. Срв. и настоящата седмица, настоящите прегледи. Докато настоящето е членувана форма на съществителното име настояще, напр. Важно е единствено настоящето, а не миналото; Трябва да се вземе предвид настоящето, но и миналото и бъдещето.

Официален правописен речник (2012), с. 401.

Въпрос: Правилно ли е да се напише call център?

Отговор: Не е правилно и не е обосновано на български да се пише call център. Правилното изписване е колцентър.

Официален правописен речник (2012), с. 329.

Въпрос: Как е правилно: компрометиран или компроментиран?

Отговор: Правилната форма на думата е компрометиран.

Официален правописен речник (2012), с. 331.

Въпрос: Как е правилно: пале, палет или палета?

Отговор: Правилни са формите палет и палета.

Официален правописен речник (2012), с. 451.

Въпрос: Как е правилно да се пише: будоар или бодуар?

Отговор: Правописът на думата е будоар.

Официален правописен речник (2012), с. 182.

Въпрос: Как е правилно: всепрощаващ или всеопрощаващ?

Отговор: Правилно е да се пише с О: всеопрощаващ.

Официален правописен речник (2012), с. 199.

Въпрос: Как е правилно: конкистадорски или конквистадорски?

Отговор: Прилагателните конкистадорски и конквистадорски са дублети, т.е. и двете са правилни.

Официален правописен речник (2012), с. 333.

Въпрос: Има ли дублетни форми Азербайджан и Азърбайджан?

Отговор: Няма дублетни форми на името на държавата. Правилно е само Азербайджан.

Въпрос: Как се пише думата уайфай на кирилица?

Отговор: Думата уайфай се пише слято на кирилица.

Речник на новите думи и значения в българския език (2010), с. 454

Въпрос: Правилно ли е написана думата реконвалесцентна (плазма)?

Отговор: Правилно е думата да пише по този начин: реконвалесцентна (плазма).

Официален правописен речник (2012), с. 555.

Въпрос: Как е правилно да се пише: джоджан или джоджен?

Отговор: Правописът на думата е джоджен.

Официален правописен речник (2012), с. 228.

Въпрос: Как се пише бихейвиористичен или бихевиористичен?

Отговор: Правописът е бихейвиористичен.
Прилагателното не е фиксирано в Официален правописен речник. Но присъства бихейвиоризъм - формата е съобразена с принципа за транскрипция на заемките.

Официален правописен речник 2012, с. 175.

Въпрос: Как е правилно системичен или системен?

Отговор: Правилна е формата със съкращаване на суфикса -ич-ен в -ен.

Официален правописен речник 2012, с.577.

« Страници 10 от 10; Страници показани 181-200 от 193 резултата »