Въпрос: С главна или малка буква се пише думата вселени в изречението: С правилните думи можем да създадем различни цветове и вселени?

Отговор: Правилно е думата вселени да се пише с малка буква: С правилните думи можем да създадем различни цветове и вселени, тъй като в това изречение тя не назовава астрономическия обект.

Официален правописен речник (2012), т. 42.3.

Въпрос: Как е правилно: 44-то народно събрание или 44-то Народно събрание?

Отговор: Правилно е думата народно да се напише с малка буква: 44-то народно събрание, тъй като началото на собственото име се бележи от числителното редно име – 44-то. При това собствено име главна буква се пише само в случая, когато числителното редно се изписва с думи: Четиресет и четвърто народно събрание. Когато съставно собствено име не включва друго собствено име, с главна буква се пише само първата съставка.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна буква и в кавички ли трябва да се пишат изрази от типа на „белият балет“ („Реал Мадрид“), които се употребяват за футболни отбори?

Отговор: Подобни изрази, които се употребяват за футболни отбори, се пишат с малка буква, тъй като не са собствени имена. Ограждат се в кавички, тъй като е налице метафорична употреба: „белият балет“ („Реал Мадрид“), „сините“ („Левски“), „червените“ (ЦСКА) и под.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата интернет в изречението: Тези думи навлизат по линия на глобални технологични и интернет явления?

Отговор: Думата интернет се пише с малка буква в изречението: Тези думи навлизат по линия на глобални технологични и интернет явления. В това изречение думата интернет е употребена като прилагателно име (което пояснява думата явления) и не е част от собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напише конгрес в изречението Изпълкомът ще назначи дата за конгрес на Българския футболен съюз?

Отговор: В изречението Изпълкомът ще назначи дата за конгрес на Българския футболен съюз съществителното име конгрес трябва да се напише с малка буква. В това изречение то не е употребено като собствено име на конкретен конгрес, а като съществително нарицателно име, с което се назовава видът събитие по принцип.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише Фонда (МВФ) в текст, за да се избегне повторение?

Отговор: Названието Фондът се пише с главна буква, когато се използва в текста вместо Европейският валутен фонд. Това изписване е в съответствие с правилото, че съкратените или перифразирани съставни собствени имена се пишат с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.3.1.

Въпрос: С главна или с малка буква е патриарх в съчетанието Патриарх на българската литература, отнасящо се за Иван Вазов?

Отговор: В съчетанието Патриарх на българската литература, отнасящо се за Иван Вазов, патриарх е с главна буква, тъй като е прозвище на Иван Вазов.
Вж. ОПР (2012), с. 40.

Въпрос: С главна или малка буква се изписва александровка (име на монета с лика на Александър Втори)?

Отговор: Името на монетата с лика на Александър Втори, наречена поради тази причина александровка, се изписва с малка буква, понеже е нарицателно име, образувано от собствено име.
Вж. ОПР (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише изразът триъгълника на властта в изречението: Протестиращите се събраха в триъгълника/ Триъгълника на властта?

Отговор: Правилно е съчетанието Триъгълник на властта да се напише с главна буква, тъй като има характер на нововъзникнало съставно собствено име, което назовава част от градското пространство с точно определени граници. Названието е метафорично (по сходство).
Протестиращите се събраха в Триъгълника на властта.

Официален правописен речник, 2012, т. 39.

Въпрос: Как се пише Южно Черноморие?

Отговор: Южно Черноморие се пише с две главни букви.
(ОПР, 2012, т. 39.2.3.)

Въпрос: Как се пише Северно Черноморие?

Отговор: Северно Черноморие се пише с две главни букви.
(ОПР, 2012, т. 39.2.3.)

Въпрос: Как се пише Българско Черноморие?

Отговор: Българско Черноморие се пише с две главни букви.
(ОПР, 2012, т. 39.2.3.)

Въпрос: Как се пише великомъченик в названието Кремиковски манастир „Св. вмч. Георги Победоносец“?

Отговор: Великомъченик в названието Кремиковски манастир „Св. вмч. Георги Победоносец“ се съкращава с малка буква, тъй като е нарицателно в състава на съставно собствено име.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише симпатикова в съчетанието симпатикова нервна система?

Отговор: Думата симпатикова в съчетанието симпатикова нервна система се пише с малка буква, тъй като то представлява терминологично съчетание, а не собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Ако дума или израз, който вътре в изречение се пише с малка буква, е разположен под снимка, с малка или с главна начална буква се пише?

Отговор: Кратък пояснителен текст към снимка, рисунка, илюстрация и др. под., който не завършва с глаголно изречение, се оформя като заглавие и следователно се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 126.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата прехода в израза: Приватизационните сделки на прехода?

Отговор: Правилно е думата да се напише с малка буква: Приватизационните сделки на прехода. В този случай прехода се употребява като съществително нарицателно със значение ’период на радикални социалнополитически и икономически промени у нас и в други източноевропейски страни от 1989 г. насам за установяването на нова, различна от предишната, форма на държавнополитическо устройство на обществото, свързана с демократично управление и пазарна икономика’.

Официален правописен речник (2012), т. 41.
Речник на българския език: https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/преход/.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Северен ледовит океан, Северен Ледовит океан или Северен Ледовит Океан?

Отговор: Правилно е в съставното собствено име Северен ледовит океан да се изпише с главна буква само първата дума, тъй като в него не се съдържа друго собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или малка буква се пише почетен доктор в изречението: Той е новият почетен доктор на ВТУ?

Отговор: Правилно е да се напише с малка буква: Той е новият почетен доктор на ВТУ. Названията на академични длъжности и звания не са собствени имена и се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.16.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата елинистическа от съчетанието елинистическа епоха?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква: елинистическа епоха. Това е название на историческа епоха, а названията на историческите епохи се пишат с малка буква (срв.: първообщинен строй, модернизъм, индустриално общество и др.).

Официален правописен речник (2012), т. 41.10.

Въпрос: С малка или главна буква се пишат и ограждат ли се в кавички названията на архитектурните стилове, напр. ар нуво, баухаус?

Отговор: Названията на архитектурните стилове и стиловете в изкуството се пишат с малка буква и не се ограждат в кавички. Например: ар нуво, баухаус, барок, кубизъм, постмодернизъм.

Официален правописен речник (2012), т. 41.7.

« Страници 10 от 11; Страници показани 181-200 от 201 резултата »