Въпрос: Как е правилно: гигабайти или гигабайтове?

Отговор: Двете форми са дублетни, тоест правилни са и двете: гигабайтове и гигабайти.

Официален правописен речник (2012), с. 210.

Въпрос: Кое е съществителното в ж. р., образувано от същ. в м.р. влах?

Отговор: От същ. в м.р. влах са регистрирани две същ. в ж.р. – влахиня и влахинка. И двете присъстват в Официалния правописен речник.
В тълковния Речник на българския език думата влахинка като същ. в ж.р., образувано от влах и е отбелязана с 5 значения, само едно от които е посочено като книжовно: 2. Книж. Жена от населението на Влахия (област в Румъния между Карпатите и р. Дунав).като остаряла, книжна и диалектна в различните значения.
Думата влахиня в същия речник е отбелязана като разговорна.
Това означава, че като по-предпочитана би трябвало да се смята формата влахинка.

Официален правописен речник (2012), с. 195.
Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/,
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%8F/

Въпрос: Коя е правилната форма за женски род на прилагателното име ечемичен: ечемична или ечемичена?

Отговор: И двете форми – ечемична и ечемичена, са правилни и означават едно и също нещо, но формата ечемичена се употребява рядко.

Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD/
Официален правописен речник (2012), с. 259.

Заб.: в ОПР има две заглавки за думата ечемичен (ечемичен1 – с Е в останалите форми, и ечемичен2 – без Е в останалите форми), но в РБЕ не е посочена разлика в значенията със или без Е.

Въпрос: Как е правилно: И можеш да спечелиш един от осемте броя лаптопи или лаптопа?

Отговор: В изречението: И можеш да спечелиш един от осемте броя лаптопи е правилно да се употреби обикновената форма за мн. ч. на лаптоп - лаптоп-и, а не бройната лаптоп-а. Това е така, защото след числителното 8 в изречението следва същ. брой, което е необходимо да е в бройна форма: 8 броя. Съществително от м.р. на съгласна след съчетанието 8 броя вече е в обикновена форма за мн. ч.

Въпрос: Как е правилно: обръщение към или обръщение до?

Отговор: Правилни са и двете съчетания.

Въпрос: Коя е правилната членувана форма на числителното име четири: четирите или четирте?

Отговор: Правилната членувана форма на числителното име четири е четирите.

Официален правописен речник (2012), с. 661.

Въпрос: Каква е правилната форма за множествено число на думата лист в съчетанието клетвен лист: клетвени листи или клетвени листове?

Отговор: Формата за множествено число на думата лист, когато става въпрос за лист хартия, е листове. Правилно е клетвени листове.

Официален правописен речник (2012), с. 356.

Въпрос: Кой израз е правилен: два велики ума или двама велики умове (Леонардо да Винчи и Исак Нютон)?

Отговор: Правилно е двама велики умове. В това съчетание съществителното име ум е употребено в преносното си значение (’човек със забележителни способности да разсъждава; учен, мислител’) и чрез формата умове се назовават лица. Съществителните имена, които назовават лица, се употребяват с обикновената форма за множествено число след числителни, а в този случай се употребява мъжколичното числително име двама.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: ​ Как е правилно: Това са два от най-успешните примери или Това са два от най-успешните примера?

Отговор: В изречението: Това са два от най-успешните примери е правилно да се употреби обикновената форма за мн. ч. на съществителното пример – примери, а не бройната (примера), тъй като между числителното име два и съществителното име пример стои предлогът от.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.3.

Въпрос: Как е правилно: трийсет и единият туристи или трийсетте и един туристи?

Отговор: Правилно е да се членува първата част от съставното числително име: трийсетте и един туристи.

Въпрос: Как е правилно: петдесет и единият тест, петдесетте и един тест или петдесетте и един теста?

Отговор: Правилно е да се членува първата част на съставното числително име и съществителното име да е в бройна форма: петдесетте и един теста. След числителни бройни имена съществителните от мъжки род, завършващи на съгласна, приемат бройна форма.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1. и 19.2.3.

Въпрос: Как е правилно: петдесет и една годишен мъж или петдесет и един годишен мъж?

Отговор: Правилно е петдесет и една годишен мъж. Втората съставка на числително име 51 се съгласува по род с думата година, а не с думата мъж.

Въпрос: Задължително ли е да се употребява формата всекиго, например как е правилно: за всеки или за всекиго?

Отговор: Не е задължително да се употребява формата всекиго. Правилно е както за всекиго, така и за всеки. Задължителни за употреба в писмен текст са само формите кого, когото, някого и никого.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

« Страници 12 от 12; Страници показани 221-240 от 233 резултата »