Въпрос: Как е правилно да се напише: COVID-19 или Covid-19?

Отговор: COVID-19 представлява вид абревиатура и е правилно да се пише само с главни букви: COVID-19 (от Coronavirus disease).

Въпрос: С главна или малка буква се пишат думите госпожи и господа в обръщението Уважаеми госпожи и господа?

Отговор: В обръщението Уважаеми госпожи и господа думите госпожи и господа се пишат с малка буква. При обръщение с главна буква се пишат само титли, длъжности и звания (когато не са придружени от собствено име).

Официален правописет речник (2012), т. 50.2.

Въпрос: Как е правилно да се напише: дядовладовата, дядо Владовата или дядо-Владовата (къща)?

Отговор: Правилно е сложното прилагателно да се напише полуслято, като при втората съставка, представляваща притежателно прилагателно от лично име, се запази главната буква: дядо-Владовата къща.

Официален правописен речник (2012), т. 53.15.2.


Въпрос: Как е правилно: Западноевропейско средновековие, Западно средновековие или западноевропейско Средновековие, западно Средновековие?

Отговор: Правилно е да се пише Западноевропейско средновековие, Западно средновековие. Това са съставни собствени имена, затова се пишат с начална главна буква. Срв. и: Европейско средновековие, Българско възраждане, Италиански ренесанс.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1, т. 42.5.1.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата терминал в съчетанието Терминал 2 (на летище София)?

Отговор: Терминал 2 (на летище София) се пише с начална главна буква, тъй като представлява собствено име на конкретен обект.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напише думата океан в израза зад океана, ако се има предвид Атлантическият океан?

Отговор: В израза зад океана съществителното име океан се пише с малка буква, тъй като в случая не е налице съкращаване на собственото име Атлантически океан. Срв. и изписването на думата планина с малка буква, когато се има предвид Стара планина: Той знае много за растителността в Стара планина. От него научих, че в централните части на планината расте старопланинска иглика.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка начална буква се пише Древна Индия?

Отговор: Древна Индия се пише с начална главна буква, тъй като представлява съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

Въпрос: С главна или с малка начална буква се пише Древен Китай?

Отговор: Древен Китай се пише с начална главна буква, тъй като представлява съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

Въпрос: С главна или с малка булква трябва да се напише думата донкихотовци в изречението Героите му са типични донкихотовци.

Отговор: В изречението думата донкихотовци трябва да се напише с малка буква, тъй като не представлява собствено име, а е нарицателно съществително за означаване на качествена характеристика на лица: Героите му са типични донкихотовци.
Срв. още: байганьовци, донжуановци, магелановци и др.

Официален правописен речник (2012), т. 42.1.

Въпрос: Ако собствено име на компания, продукт и под. се пише с малка буква, така е регистрирано, то в началото на изречението с главна или с малка буква трябва да се напише?

Отговор: В българския език първата дума в изречението се пише с главна буква, но ако изречението започва със собствено име на компания, продукт и под., което се пише с малка буква и така е регистрирано, малката буква се запазва, като обаче името трябва да се различава графично от останалата част от текста: да бъде в кавички или в курсив, или с получер шрифт (болд), или с по-голям шрифт от основния текст. А ако се пише на латиница, това също го отличава графично от останалия текст.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише северно сияние?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква: северно сияние. Съчетанието не е собствено име, а термин за означаване на явление в атмосферата.

Официален правописен речник (2012), т. 41.3.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата ботевци (т.е. Ботевите четници) в заглавието С духа на ботевци?

Отговор: Съществителното ботевец, мн.ч. ботевци, не е собствено име и трябва да се напише с малка буква: С духа на ботевци. Срв. и колумбовци, магелановци, айнщайновци.

Официален правописен речник (2012), т. 42.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише майката природа?

Отговор: Правилно е да се напише с малка буква: майката природа, тъй като съчетанието не представлява съставно собствено име. Пример: Чудесата на майката природа.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише източна часова зона (в Северна Америка)?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква: източна часова зона, тъй като съчетанието не представлява съставно собствено име. Пример: Ню Йорк е в източната часова зона.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С колко главни букви се пише свети княз Борис Покръстител, когато не е част от друго собствено име, например на улица, а става дума за владетеля?

Отговор: Думите свети и княз при свети княз Борис Покръстител се пишат с малка буква, тъй като са нарицателни съществителни, които не са се утвърдили като част от съставното собствено име на владетеля (срв. напр. Отец Паисий, Патриарх Евтимий). Съществителното име Покръстител обаче се е утвърдило като част от името на владетеля, затова се пише с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1. и 39.2.2.

Въпрос: С главна или с малка буква е думата кралство в Обединеното кралство?

Отговор: В случая кралство е втора съставка на съставно собствено име и понеже е думата е нарицателно съществително, изписването е с малка буква: Обединено кралство.

Официален правописен речник 2012, т. 39.1.

Въпрос: С главна или малка буква е думата запад в Средния запад?

Отговор: Думата запад в Средния запад е с малка буква.

Официален правописен речник 2012, т. 41.2.2.

Въпрос: С главна или с малка буква е думата юг в словосъчетанието конфедералният юг?

Отговор: Думата юг в словосъчетанието конфедералният Юг трябва да е с главна буква, тъй като е употребена в смисъл на геополитическо понятие.

Официален правописен речник 2012, т. 38.5.

« Страници 12 от 12; Страници показани 221-240 от 238 резултата »