Въпрос: Задължително ли е да се употребява формата всекиго, например как е правилно: за всеки или за всекиго?

Отговор: Не е задължително да се употребява формата всекиго. Правилно е както за всекиго, така и за всеки. Задължителни за употреба в писмен текст са само формите кого, когото, някого и никого.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Как е правилно: плащания в лева или плащания в левове?

Отговор: Правилно е в този случай да се употреби обикновеното множествено число на думата лев левове, а не бройната форма. Бройната форма се употребява само след числителни бройни имена (5 лева), числителни за приблизителност (5 – 6 лева) и след думите за количество колко(то), толкова, няколко(то).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.

Въпрос: Два изпълнителя или двама изпълнители е правилно, когато става дума за юридически лица?

Отговор: Когато става дума за юридически лица, а не физически лица, е правилно да се използва бройната форма: два изпълнителя. Съществителните от м.р., завършващи на съгласна, които имат значение както на предмет, така и на лице, имат бройна форма само когато се употребяват в значението на предмет (срв. и: няколко типа жилища / разговарях с двама типове; няколко члена от закона / няколко членове на борда на директорите).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.5.

Въпрос: И двете форми за множествено число на съществителното рог рога и рогове – ли са правилни?

Отговор: И двете форми за множествено число на съществителното рогрога и рогове – са правилни, но в някои значения на думата рог е правилно да се употреби само едната от двете форми за мн.ч. Например в значение 'музикален инструмент' формата за мн.ч. на рог е рогове: Прозвучаха бойните рогове.

Официален правописен речник (2012), с. 559.
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/рог/

Въпрос: Как е правилно: осемдесет и една хиляди триста и два лева или осемдесет и един хиляди триста и два лева?

Отговор: Правилният вариант е осемдесет и една хиляди триста и два лева, тъй като съставката една от съставното числително име осемдесет и една хиляди триста и два се съгласува с думата хѝляда, която е от женски род, а не с думата лев.

Въпрос: Как е правилно: 8 Lindor бонбона или 8 Lindor бонбони?

Отговор: Правилно е да се използва бройната форма на съществителното име бонбон: 8 Lindor бонбона. Собственото име Lindor изпълнява службата на определение към съществителното бонбон. А правилото гласи, че когато между числителното име и съществителното име, което трябва да е в бройна форма, стои определение, бройната форма се запазва. Срв. и: 8 шоколадови бонбона.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.2.

Въпрос: Как е правилно: Задавайте своите въпроси или Задавайте вашите въпроси?

Отговор: Правилно е да се употреби както притежателното местоимение ваш, така и възвратното притежателно местоимение свой. Когато нещо е притежание на подлога в изречението и подлогът е говорещият или слушащият (тоест сказуемото е в 1 л. ед. или мн.ч. или във 2 л. ед. или мн.ч.), може да се употреби както обикновено притежателно местоимение, така и възвратното притежателно местоимение свой. Задължителна е употребата на възвратното притежателно местоимение, когато е необходимо да се означи, че нещо е притежание на подлога в изречението, а подлогът не е нито говорещият, нито слушащият (тоест сказуемото е в 3 л. ед. или мн.ч.). Например: Петър ме запозна с баща си (различно по смисъл от Петър ме запозна с баща му – с бащата на някой друг, не на Петър); Иван и Мария ми разказаха за идеята си (различно от Иван и Мария ми разказаха за идеята им – идеята е на други хора, не на Иван и Мария).

Официален правописен речник (2012), т. 21.2.

Въпрос: Формата всекиму липсва в Официалния правописен речник на българския език, това означава ли, че е отпаднала?

Отговор: Това, че формата всекиму отсъства в Официалния правописен речник на българския език, не означава, че е неправилно да се употребява. Тя може да се използва в зависимост от характера на текста. Например: Пожелавам всекиму такова щастие. Употребата на тази форма обаче не е задължителна, тоест правилно е и: Пожелавам на всеки такова щастие. Задължителни за употреба в писмен текст са само формите кого, когото, някого, никого, които се отнасят за лица и изпълняват служба на допълнение в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Как е правилно: един от петте суперкомпютъра или един от петте суперкомпютри?

Отговор: Правилно е да се употреби бройната форма: един от петте суперкомпютъра. Бройната форма се употребява при съществителни имена от мъжки род за нелица, когато са след числителни бройни имена, числителни за приблизителност и думи за количество.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.

Въпрос: Кой вариант е правилен: инкасо автомобил или инкасов автомобил?

Отговор: И двата варианта са възможни и правилни за българския език: инкасо автомобил и инкасов автомобил.
Препоръчителна е употребата на прилагателното инкасов: инкасов автомобил, инкасовия автомобил и т.н.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата фламинго?

Отговор: Формата за множествено число на думата фламинго е фламинги.

Официален правописен речник (2012), с. 641.

Въпрос: Каква е формата за множествено число на думата банциг: банциги или банцизи?

Отговор: Двете форми – банциги и банцизи, са дублетни. Препоръчва се употребата на формата банциги.

Официален правописен речник (2012), с. 165.

Въпрос: Кой предлог – о или у, е правилно да се употреби в изречението: Те притиснаха носове о една витрина?

Отговор: В изречението: Те притиснаха носове о една витрина, е правилно да се употреби предлогът о, а не предлогът у. Предлогът о е употребен в значението си 'за посочване на място или предмет, в който някой или нещо се удря, блъска, чука и под.' (срв.: Той тичаше тъй силно, че единият му чехъл отхвръкна и се удари о стената).

Речник на българския език

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BE/

« Страници 13 от 13; Страници показани 241-260 от 253 резултата »