Въпрос: Поставя ли се в кавички „Добротолюбие“ и ако се членува?

Отговор: Тъй като названието идва от заглавие на текст, е необходимо да се поставя в кавички. Това е в сила и когато названието се членува: Добротолюбието1.

Официален правописен речник (2012)
, т. 104.3.4.

1 Добротолюбие (Филокалия) е двутомен сборник с наставления за духовен живот, съставен от Никодим Светогорец (1748 1809) и отпечатан във Венеция през 1782 г.
Паисий Величковски (1722
1794) от Атон прави църковнославянския превод на Добротолюбието през 1793 г. и същата година то е отпечатано в Санкт Петербург. Сборникът има голямо разпространение и влияние в православния свят (вж. //dobrotoliubie.blogspot.com/).

Въпрос: Отделя ли със запетая обаче в израза: В този случай обаче....?

Отговор: В израза: В този случай обаче... пред и след обаче НЕ се пише запетая.
Пред обаче се пише запетая само когато с обаче започва просто изречение в състава на сложното: Напр. Вчера ние се върнахме, обаче те останаха.

Въпрос: Пише ли се запетая пред или след и в изречението Излязохме и въпреки че времето не беше много хубаво, разходката си беше приятна?

Отговор: В изречението Излязохме и въпреки че времето не беше много хубаво, разходката си беше приятна не трябва да има запетая нито пред, нито след съюза и. Пред и няма запетая, защото не се отделят със запетая две прости изречения (в случая Излязохме и разходката си беше приятна), ако са непосредствено свързани със съюза и и ако всяко от тях е независимо и може да се употребява самостоятелно. След и не трябва да има запетая, защото не се пише запетая между два съюза (в случая и и въпреки че), които следват непосредствено един след друг и въвеждат различни прости изречения (в случая и свързва изреченията Излязохме и разходката си беше приятна, а въпреки че въвежда изречението времето не беше много хубаво), при условие че първият съюз е неударен и едносричен.

Официален правописен речник (2012), т. 91.1, т. 93.

Въпрос: Има ли запетая в изречението: Бъдете готови за учебната година, независимо каква ще бъде.

Отговор: В изречението Бъдете готови за учебната година, независимо каква ще бъде има запетая на границата между двете прости изречения по общите правила. Думата независимо НЕ Е уточняваща дума.

Официален правописен речник (2012), т. 86)

Въпрос: Има ли запетая след честно казано в изречението Честно казано, ти се справи по-добре от мен?

Отговор: В посоченото изречение изразът честно казано функционира като вметнат и трябва да се отдели със запетая.
Правилно е: Честно казано, ти се справи по-добре от мен.

Официален правописен речник (2012), т. 81.1.

Въпрос: След любимо или след селце трябва да се постави запетая в обръщението училище любимо от моето селце?

Отговор:

Запетаята трябва да се напише след думата селце, тъй като както любимо, така и от моето селце влизат в рамките на обръщението.
Правилно е: Училище любимо от моето селце, отново прага ти прекрачвам с трепетно сърце.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Има ли шпации от двете страни на наклонената черта, когато тя се използва за отделяне на кода на населеното място от телефонния номер?

Отговор: Не се поставят шпации, когато наклонената черта се използва за отделяне на кода на населеното място от телефонния номер: 02/895 66 76.

Официален правописен речник (2012), т. 117.

Въпрос: Трябва ли да има запетая след важното за теб в изречението Важното за теб е важно и за нас?

Отговор: Правилно е изречението да се напише без запетая: Важното за теб е важно и за нас.
Това изречение е просто и Важното за теб не е вметната, нито обособена част, затова няма основание да се отделя със запетая.

Въпрос: Има ли запетая пред когато в изречението Пращаме ви екип винаги, когато имате нужда.

Отговор:

В изречението има запетая пред съюзната дума когато, тя отделя две прости изречения с състава на сложното. Думата винаги не е уточняващо наречие пред съюзната дума, а обстоятелствено пояснение и е част от първото просто изречение. Правилно е: Пращаме ви екип винаги, когато имате нужда.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Правилно ли е поставена запетаята пред например в изречението Те проверяват тези стоки за много нефинансови цели, например за да гарантират тяхното качество?

Отговор: В изречението Те проверяват тези стоки за много нефинансови цели, например за да гарантират тяхното качество запетаята пред например е правилно поставена. Тя отделя две прости изречения в състава на сложното. Границата между двете прости изречения е пред думата например, която предхожда съюза за да.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Отделя ли се със запетаи думата съответно в изречението Построяваме правите, които минават съответно през точките A и B?

Отговор: В изречението Построяваме правите, които минават съответно през точките A и B думата съответно не се отделя със запетаи, тъй като тя не е обособена част или вметната дума.

Официален правописен речник (2012), с. 74.

Въпрос: Коя е правилната пунктуация в изречението: Остави мишката върху линка, без да кликаш, и изчакай да се визуализира истинският?

Отговор: Правилната пунктуация в изречението е следната: Остави мишката върху линка, без да кликаш, и изчакай да се визуализира истинският. Простото изречение без да кликаш, което пояснява изречението остави мишката върху линка, трябва да се отдели от двете страни със запетаи. Когато между две прости изречения, свързани със съюза и, е разположено друго просто изречение, което пояснява първото, то се отделя със запетаи.

Официален правописен речник (2012), т. 86; т. 91.2.

Въпрос: Пише ли се запетая след думата креативност в изречението: Запази своята креативност, докато играеш?

Отговор: Правилно е да се напише запетая след думата креативност в изречението: Запази своята креативност, докато играеш. Простото изречение докато играеш пояснява другото просто изречение – запази своята креативност, и е свързано с него със съюзната дума докато, затова трябва да се отдели със запетая.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Има ли шпация (разстояние) между многоточие и следваща го дума?

Отговор: Между многоточие и следваща го дума се оставя шпация. Например: Той пише: „... децата се държат много добре, учудвам се на възпитанието и трудолюбието им“.

« Страници 15 от 15; Страници показани 281-300 от 294 резултата »