Въпрос: Как е правилно: Ето отговора или Ето отговорът?

Отговор: В изречението Ето отговора думата отговора се членува с кратък член, защото не е подлог в изречението и не може да се замени с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: Къде се поставя запетая в израза Здравейте, братя?

Отговор: Има запетая преди обръщението братя: Здравейте, братя.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Как е правилно да се пише: свещеник или свещенник?

Отговор: Думата свещеник се пише с едно н, тъй като е образувана от прилагателното свещен и наставка -ик. Съществителни, образувани от прилагателни, които завършват на -ен, и наставка -ик, се пишат с едно нсвещеник, рожденик (от рожден), именик (от имен). А съществителните, образувани от прилагателни, завършващи на -нен, се пишат с двойно н: съвременник от съвременен, пустинник от пустинен, странник от странен.

Официален правописен речник (2012), с. 568 и т. 16.2.

Въпрос: Има ли запетаи в изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум?

Отговор: В изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум няма запетаи, тъй като е просто изречение без еднородни части, вметнати думи и изрази или обособени части.

Официален правописен речник (2012), с. 74–78.

Въпрос: Кой е правилният вариант: повествование или повествувание?

Отговор: Формите повествование и повествувание са дублети, затова и двата варианта са правилни. Вариантът повествувание е препоръчителен.

Официален правописен речник (2012), с. 466.

Въпрос: Трябва ли да има запетаи в изречението Резултатите обаче са разочароващи?

Отговор: В изречението Резултатите обаче са разочароващи не трява да има запетаи. Думата обаче се използва само като вметната дума и не може да бъде част на изречението, затова в случая (в рамките на простото изречение) не трябва да се отделя със запетаи.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 81.2.

Въпрос: Трябва ли да се огради със запетаи думата колеги в изречението Здравейте, колеги, напомням, че...?

Отговор: В изречението Здравейте, колеги, напомням, че...думата колеги се отделя със запетаи, тъй като е обръщение. Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част на изречението. Правилото важи и за случаите, когато обръщението е предшествано от поздрав.

Официален правописен речник (2012), т. 82

Въпрос: С пълен или с кратък член се пише думата двигател в изречението Чуй как ръмжи двигателят?

Отговор: В изречението Чуй как ръмжи двигателят думата двигател трябва да се членува с пълен член, тъй като е подлог и може да се замени с местоимението той: Чуй как ръмжи той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: Трябва ли да има тире в изречението Семейството и училището – всичко в името на детето?

Отговор:

В изречението Семейството и училището – всичко в името на детето има тире след съществителното училището, тъй като тирето замества изпуснатото, но подразбиращо се от контекста сказуемо.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 102.1.

Въпрос: С какъв член трябва да се напише прилагателното свободен в изречението Има ли нужда България от свободния избор на младите?

Отговор:

В изречението Има ли нужда България от свободния избор на младите прилагателното свободния трява да се напише с кратък член, тъй като не е съгласувано определение към подлога в изречението (България) и целият израз, в който е прилагателното, не може да се замести с местоимението той, а е възможна замяната с местоимението него: Има ли нужда България от него.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Има ли запетая след думата страни в изречението ...банкови сметки, установени в ЕС страни или други държави...?

Отговор: В изречението ...банкови сметки, установени в ЕС страни или други държави... няма запетая след думата страни, тъй като обособена част е цялото словосъчетание установени в ЕС страни или други държави. Пунктуационен знак (точка или запетая) трябва да се постави след съществителното държави.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: тулумба или толумба?

Отговор: Правилното изписване на думата е с y: тулумба.

Официален правописен речник (2012), с. 626.

Въпрос: Трябва ли да има запетая преди само ако в изречението: Пълният потенциал на компютърните услуги може да бъде реализиран само ако данните могат да се движат свободно?

Отговор: В сложното изречение Пълният потенциал на компютърните услуги може да бъде реализиран само ако данните могат да се движат свободно няма запетая пред само, тъй като това е уточняваща дума пред съюза ако, който въвежда второто просто изречение.

Официален правописен речник (2012), т. 90.

Въпрос: Думата ерес в кой род е: последовател на църковНА ерес или последовател на църковЕН ерес?

Отговор: Думата ерес е от женски род: последовател на църковна ерес.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Срокът за изпълнение на задачата е реален или Срока за изпълнение на задачата е реален.

Отговор: Правилното изписване на думата срок е с пълен член, защото тя е подлог в изречението: Срокът за изпълнение на задачата е реален. Практическото правило за определяне на подлога в изречението е замяната на думата с личното местоимение той. Ако изречението при такава замяна е граматически правилно (Той е реален), то съмнителната дума е подлог в изречението и се пише с пълен член.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: Трябва ли да се постави запетая след „държавите – членки на ЕС“ в изречението: Подчертава, че сигурността на държавите – членки на ЕС, е неделима.

Отговор: Трябва да има запетая, тъй като „членки на ЕС“ е обособена част.

Официален правописен речник (2012), т. 102.3.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата телефон в изречението: Това е телефонът на д-р Георгиев?

Отговор: В изречението: Това е телефонът на д-р Георгиев, думата телефонът трябва да се членува с пълен член, защото може да се замести с местоимението той: Това е той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.


Въпрос: Кое е множественото число на думата сметкоплан: сметкопланОВЕ или сметкопланИ?

Отговор: Правилната форма за множествено число на думата сметкоплан е сметкопланове.

Въпрос: Нужно ли е да има запетая след думата здравейте в изречението: Здравейте, колеги, ....?

Отговор: В изречението: Здравейте, колеги, .... думата колеги е обръщение, затова се отделя със запетаи от останалите части на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Как се пише думата умърлушен – с О или с У?

Отговор: Думата се пише с У: умърлушен.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

« Страници 2 от 43; Страници показани 21-40 от 860 резултата »