Въпрос: С едно т или с две т се пише думата заразителността?

Отговор: Думата заразителността се пише с двойно -тт-, защото съществителното заразителност завършва на -т и е членувано с члена за женски род -та.

Официален правописен речник (2012), т. 16.3.

Въпрос: Как е правилно да се напише: ранозрялост или раннозрялост?

Отговор: Правилно е да се напише ранозрялост.

Официален правописен речник (2012), с. 551.

Въпрос: Как е правилно да се напише: умилостивявам или омилостивявам?

Отговор: Правилно е думата да се напише с У: умилостивявам.

Официален правописен речник (2012), с. 633.

Въпрос: Как е правилно да се пише: онаследявам или унаследявам?

Отговор: Правилно е думата да се пише с у: унаследявам.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

Въпрос: Как е правилно да се пише: преддверие или предверие?

Отговор: Правилно е да се пише преддверие, тъй като крайната съгласна на представката и началната съгласна на корена са еднакви и се получават две букви -дд-. Писменото отбелязване на представката и на корена самостоятелно и независимо от изговора се основава на морфологичния принцип в българския правопис.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 509.

Въпрос: Как е правилно: кълнящи се или кълнещи се?

Отговор: Правилно е кълнящи се, а не кълнещи се. Това е сегашно деятелно причастие с ударениет върху завършека, който в ед. е -ящ, а в мн. ч. е -ящи.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), т. 12.1 и с. 303.

Въпрос: Как е правилно: завързвам или завръзвам?

Отговор: Правилно е завързвам, а не завръзвам.

Официален правописен речник (2012), с. 265.

Въпрос: Отъпкан или утъпкан?

Отговор: Глаголът, от който е образувано миналото страдателно причастие, е отъпча, затова и причастието е отъпкан.

Официален правописен речник (2012), с. 447.

Въпрос: Как е правилно да се напише: неин или нейн?

Отговор: Местоимението неин за мъжки род се пише с и независимо от изговора: Това е неин собствен избор.

Официален правописен речник (2012), с. 409.

Въпрос: Трябва ли да се удвои предлогът в пред Facebook, когато името е написано на латиница?

Отговор: Предлогът в се удвоява пред думи, които се изговорят с начален звук [в] или [ф], независимо дали са написани на кирилица, или на латиница: във Facebook/Фейсбук.

Официален правописен речник (2012), т. 15.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: омиротворение или умиротворение?

Отговор: Думите омиротворение и умиротворение са дублети, като Официалният правописен речник препоръчва формата умиротворение.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 435.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата адаптер: адаптери или адаптри?

Отговор: Формата за множествено число на думата адаптер е адаптери.

Официален правописен речник (2012), с. 150.

Въпрос: Защо при думата пленен няма двойно Н във формите за ж.р., ср.р. и мн.ч.: пленена, пленено, пленени?

Отговор: Двойно Н се пише при прилагателни имена със завършек в м.р. ед.ч. на -нен, при които Е между двете Н изпада във формите за ж.р., ср.р. и мн.ч.: конен конна, конно, конни.
При някои прилагателни, които означават веществен произход, Е не изпада и затова няма двойно Н, напр.: винен винена, картонен картонена, глинен глинена, копринен копринена.
Е не изпада и при страдателните причастия: от раня ранѐн, ранѐни (ударението е върху Е; за разлика от ра̀нен, ра̀нна); от ценя ценѐн, ценѐна (ударението е върху Е; различно от цѐнен, цѐнна). Към тези случаи са и формите на думата пленен: от пленя пленѐн, пленѐна.

Официален правописен речник (2012), т. 16.1.
Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 479.

Въпрос: Как е правилно да се напише: с SOS или със SOS?

Отговор: Правилен е вариантът без удвояване на предлога с SOS, тъй като изговорът на съкращението SOS [есоес] не съдържа начално с.

Официален правописен речник (2012), т. 15.

Въпрос: В или във е правилно да се напише, когато числителното редно втори е изписано с римска цифра?

Отговор: Правилно е да се напише във II (клас), тъй като изговорът на числителното редно съдържа начално в.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 15.2.

Въпрос: Удвояват ли се предлозите в и с пред двоеточието, когато след него има рубрики на нов ред, ако първата рубрика НЕ започва с в/ф или з/с?

Отговор: Предлозите в и с пред двоеточието, когато след него има рубрики на нов ред, НЕ се удвояват, ако първата рубрика НЕ започва с в/ф или з/с.

Официален правописен речник (2012), т. 15.

Въпрос: Как е правилно – обръщение или обращение – в значение ‘дума или израз, с който се обръщаме към някого’?

Отговор: В значение ‘дума или израз, с който се обръщаме към някого’ е правилно да се употреби думата обръщение.

Речник на българския език. Т. 11. О (2002), с. 194.
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/обръщение/

Въпрос: Как е правилно: аналгЕтичен или аналгИтичен?

Отговор: Правилно е аналгЕтичен.

Официален правописен речник (2012), с. 155.

Въпрос: Кой от двата варианта е правилен: преди обед или преди обяд?

Отговор: Правилни са и двата израза, тъй като думите обед и обяд са дублети и имат еднакво значение.

Официален правописен речник (2012), с. 425.
Речник на българския език. Т. 11. О (2002), с. 32 – 33.
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/обед/

Въпрос: Как е правилно да се изговаря и пише: комплектовам или комплектувам?

Отговор: Правилната форма на глагола е комплектувам. С вам се пишат глаголите докомплектовам (с препоръчителна форма докомплектувам) и разкомплектовам.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 295.

« Страници 2 от 8; Страници показани 21-40 от 151 резултата »