Въпрос: Има ли запетая след думата моля в изречението Моля, оставете багажа?

Отговор: След думата моля в изречението Моля, оставете багажа има запетая.

Въпрос: Къде са запетаите в изречението: Това, че съм тук, не означава, че...?

Отговор: В изречението: Това, че съм тук, не означава, че... има три запетаи - пред двата съюза че и след думата тук. Те отделят простите изречения в сложното съставно изречение.

Въпрос: Трябва ли изразът все пак да се отдели със запетая в изречението Все пак погледите, втренчени в него, го смущаваха?

Отговор: В изречението Все пак погледите, втренчени в него, го смущаваха изразът все пак не трябва да се отделя със запетая, тъй като е от тези изрази, които се използват само като вметнати и нямат друга функция в изречението, т.е. няма случаи, в които могат да бъдат части на изречение. Поради липса на съвпадение с такава част (срв. Разбира се, той знаеше това и Разбира се добре с нея), употребата на запетая е излишна.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 81.2.

Въпрос: Трябва ли да се отдели със запетая изразът за късмет в изречението За късмет, една семейна двойка влезе и си купи платове?

Отговор: В изречението За късмет, една семейна двойка влезе и си купи платове изразът за късмет трябва да се отдели със запетая, ако функционира като вметнат, т.е., ако чрез него авторът изразява положителната си оценка за това, че семейната двойка си е купила платове. Изразът не се отделя със запетаи тогава, когато не е вметнат, а функционира като част на изречението, напр. Купиха си ги за късмет, т.е. с цел да имат късмет (за късмет е обстоятелствено пояснение за цел).

Официален правописен речник (2012), т. 81.1.

Въпрос: Трябва ли да се постави запетая след после в изречението После, без повече да обяснява, отиде...?

Отговор: В изречението После, без повече да обяснява, отиде... трябва да се постави запетая след после, тъй като изречението без повече да обяснява е разположено между частите на изречението После отиде и началото и краят му трябва да се отделят със запетая.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 87.

Въпрос: Трябва ли да се огради в кавички Коледа в изречението „Коледа“ ли чух?

Отговор: В изречението „Коледа“ ли чух? трябва да се огради в кавички Коледа, тъй като е цитат.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 104.1, т. 127.1.

Въпрос: Трябва ли да се сложи запетая пред втория съюз и в изречението Кампанията стартира по този и другите споменати канали и ще продължи...?

Отговор: В изречението Кампанията стартира по този и другите споменати канали и ще продължи... не трябва да се слага запетая пред втория съюз и, тъй като той служи за свързване на изречението Кампанията стартира по този и другите споменати канали и изречението ще продължи. Запетая се пише при повторна употреба на съюза и в една и съща функция, с едно и също значение. Напр. при свързване на еднородни части в простото изречение: Взех и чантата, и якето. Също така при свързване на прости изречения в състава на сложното от типа на И прозореца измих, и хляб купих, и кучето разходих (за разлика от напр. Вратата беше широко отворена и през целия ден децата свободно влизаха и излизаха).

Официален правописен речник (2012 г.), т. 91.1.

Въпрос: Трябва ли изразът в знак на извинение да се отдели със запетаи в изречението Поради проблем при доставяне на този телефон в знак на извинение Ви предлагаме друг на изключително ниска цена?

Отговор: В изречението Поради проблем при доставяне на този телефон в знак на извинение Ви предлагаме друг на изключително ниска цена не е необходимо да се отдели със запетаи изразът в знак на извинение, защото не е обособена част.

Въпрос: С тире или с дефис се изписва изразът днес – утре?

Отговор: Изразът днес – утре се изписва с тире и шпации, тъй като е израз, означаващ приблизителност, а не е сложна дума.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 103.5.

Въпрос: Къде има запетаи в изречението Учениците, впечатлени от думите на класния, зашушукаха помежду си?

Отговор: Запетаите в изречението Учениците, впечатлени от думите на класния, зашушукаха помежду си ограждат обособената част впечатлени от думите на класния, т. е. пишат се запетаи пред думата впечатлени и след думата класния.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Къде трябва да се постави запетаята в изречението Регистрирано престъпление е всяко престъпление, по което се води преписка?

Отговор: Запетаята в изречението Регистрирано престъпление е всяко престъпление, по което се води преписка е след края на първото просто изречение.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 86.

Въпрос: Трябва ли да се огради в кавички Кулата в съчетанието ГКПП „Кулата“?

Отговор: В съчетанието ГКПП „Кулата“ името Кулата трябва да се огради в кавички, защото е приложение в рамките на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.1.

Въпрос: Правилно ли е оформено пунктуационно изречението Стаята, в която е настанен гостът на хотела, е неотопляема?

Отговор: И двете запетаи в изречението Стаята, в която е настанен гостът на хотела, е неотопляема са поставени правилно, тъй като простото изречение, разположено между частите на друго просто изречение, се огражда със запетаи.

Официален правописен речник (2012), с. 79.

Въпрос: Поставят ли се кавички при названието Фестивален и конгресен център – Варна?

Отговор: Названието Фестивален и конгресен център – Варна не се поставя в кавички.
Това е съставно собствено име, което произхожда от описателно название на обекта. В него отделните съставки са свързани чрез съгласуване. Прилагателните Фестивален и конгресен се съгласуват със съществителното център, което назовава типа обект.
Сравни: Център
Жорж Помпиду, където се пишат кавички, защото Жорж Помпиду е собствено име, което е приложение в рамките на словосъчетание.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Къде трябва да има запетая/запетаи в изречението Автобиографията, както и попълненият формуляр за участие в конкурса са подадени в срок?

Отговор: В изречението Автобиографията, както и попълненият формуляр за участие в конкурса са подадени в срок трябва да има запетая след съществителното име автобиографията тя отделя еднородни части в рамките на простото изречение.

Официален правописен речник (2012), т. 79.2.

Въпрос: Как е правилно да се оформи с кавички названието: ж.к. „Младост 2“ или ж.к. „Младост“ 2?

Отговор: Правилното оформяне в кавички е ж.к. „Младост 2“, а не ж.к. „Младост“ 2.

Въпрос: Трябва ли да се пишат в кавички имената на заливите: залив Литъл Бей, залив Хъдсън?

Отговор: При собствените имена на географски обекти не се пишат кавички: залив Литъл Бей, залив Хъдсън.

Официален правописен речник (2012), т. 105.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише 15 – 16-годишните?

Отговор: Правилно е да се изпише: 15 – 16-годишните. Между 15 и 16 се пише дълго тире и с шпации от двете страни, а между 16 и „годишните“ се пише дефис без интервали.

Официален правописен речник (2012), т. 54.5.; т. 103.4.

Въпрос: Има ли запетая пред че в изречението: В случай че доставчикът закъснее с доставката, дължи неустойка в определен размер?

Отговор: В изречението няма запетая пред че, защото „в случай че“ е сложен съюз: В случай че доставчикът закъснее с доставката, дължи неустойка в определен размер.

Въпрос: Трябва ли да се поставят в кавички абревиатурите: напр. ГДНП, ГЕРБ, ДМС, БФС?

Отговор: Абревиатурите не се поставят в кавички: ГДНП, ГЕРБ, ДМС, БФС.

Официален правописен речник (2012), т. 105.5.

« Страници 2 от 15; Страници показани 21-40 от 294 резултата »