Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата рискът в изречението: Колкото повече е въздухът, толкова по-голям е рискът?

Отговор: В изречението Колкото повече е въздухът, толкова по-голям е рискът думата рискът трябва да се членува с пълен член, защото е подлог в изречението и може да се замести с местоимението той (... толкова по-голям е той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членува думата жест в израза: За всички, за които е важен жестът?

Отговор: Правилно е думата да се членува с пълен член: За всички, за които е важен жестът, защото е подлог в изречението и може да се замени с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членува думата оригинал в израза Вярно с оригинала?

Отговор: Правилно е да се членува с кратък член, тъй като думата е употребена след предлог и не е подлог (не може да се замести с местоимението той) в изречението: Вярно с оригинала.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише прякорът Сладкия?

Отговор: Прякорът Сладкия трябва да се напише с кратък член. Прозвищата и прякорите от м.р. ед.ч. се пишат с кратък член независимо от службата си в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.3.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се членува прилагателното нужен в изречението Няма го нужния интерес?

Отговор: В изречението Няма го нужния интерес прилагателното нужен трябва да се членува с кратък член, тъй като не е определение на подлога в изречението и не е възможна замяната на словосъчетанието нужния интерес с местоимението той (не е възможно Няма го той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се напише членуваната дума неговият в изречението Какъв е неговият кръгозор?

Отговор: В изречението Какъв е неговият кръгозор? думата неговият трябва да се напише с пълен член, тъй като членуваната дума е определение на подлога и е възможна замяната на словосъчетанието неговият кръгозор с местоимението той: Какъв е той?

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: Правилно ли е членувано с пълен член местоимението нашият в изречението Вашите очи са нашият свят?

Отговор: В изречението Вашите очи са нашият свят местоимението нашият правилно е членувано с пълен член, защото членуваната дума е свързана с форма на глагола съм.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише прилагателното нов в изречението Той стана новият шампион?

Отговор: В изречението Той стана новият шампион прилагателното име нов трябва да се членува с пълен член: новият. Пише се пълен член, когато членуваната дума или словосъчетанието, в което тя участва, се свързва с един от следните глаголи: съм, бъда, оказвам се, изглеждам, ставам (в значение ’превръщам се в’), казвам се, наричам се, представлявам (в значение ’съм’).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува прилагателното целият в изречението Събран е целият човешки опит?

Отговор:

Прилагателното целият в изречението Събран е целият човешки опит се членува с пълен член, тъй като членуваната дума е определение на подлога и е възможна замяната на словосъчетанието целият човешки опит с местоимението той: Събран е той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува съществителното гардероб в изречението Всичко е прибрано в гардероба?

Отговор: Съществителното гардероб не е подлог в изречението и затова трябва да се членува с кратък член. Правилно е Всичко е прибрано в гардероба (Всичко е прибрано в него).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише съществителното мир в изречението Знаем какво значат тези ценности – мирът и свободата?

Отговор: В изречението Знаем какво значат тези ценности мирът и свободата съществителното име мир трябва да се напише с пълен член, тъй като е приложение (заедно с думата свободата) към подлога ценности. Тъй като подлогът е в множествено число, възможната замяна на цялото словосъчетание, в което е включена членуваната дума, е с местоимението те: Знаем какво значат те.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да да се членува думата вашият в следния слоган: Вашият партньор в бизнеса?

Отговор: Думата вашият в слогана Вашият партньор в бизнеса трябва да се членува с пълен член.

Въпрос: Как е правилно да се членува прилагателното малък в изречението: Ела, малкият, кажи...?

Отговор: В изречението: Ела, малкият, кажи... прилагателното малък трябва да се членува с пълен член: малкият. При членуване на обръщения в м.р. ед.ч. се пише пълен член.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.4.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членуват заглавия на художествени творби, напр. „Белият ръкопис“?

Отговор: Членуваните форми от м.р. ед.ч. в заглавия се пишат с пълен член, ако са употребени самостоятелно и не са след предлог: „Белият ръкопис“.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише съществителното име ден в изречението Тръгна ли ти денят?

Отговор: В изречението Тръгна ли ти денят? съществителното име ден трябва да се напише с пълен член, тъй като е подлог в изречението и може да се замести с местоимението той: Тръгна ли ти той?

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членува думата по-добрият в изречението "Шуменска трибуна" е по-добрият вестник"?

Отговор: В изречението "Шуменска трибуна" е по-добрият вестник думата по-добрият се членува с пълен член, защото е свързана с форма на глагола съм.

Официален правописен речник речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата предпочитан в изречението: Това прави Софийския университет най-предпочитания университет?

Отговор: Думата предпочитан в изречението Това прави Софийския университет най-предпочитания университет трябва да се членува с кратък член, защото е съгласувано определение към думата университет, която не е подлог в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата първи в изречението: Спечели лична среща с Петър – първия робот хуманоид?

Отговор: Думата първи в изречението Спечели лична среща с Петър – първия робот хуманоид трябва да се членува с кратък член, защото е съгласувано определение към думата Петър, която не е подлог в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата любим в изречението: Искам любимият човек да бъде щастлив?

Отговор: Думата любим в изречението Искам любимият човек да бъде щастлив трябва да се членува с пълен член, защото е определение към думата човек, която и подлог. Цялото словосъчетание може да се замени с местоимението той: Искам той да бъде щастлив.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата адрес в изречението: Върху писмото се отбелязва адресът?

Отговор: Думата адрес в изречението: Върху писмото се отбелязва адресът трябва да се членува с пълен член, защото е подлог в изречението и може да се замести с местоимението той: Върху писмото се отбелязва той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

« Страници 2 от 6; Страници показани 21-40 от 118 резултата »