Въпрос: Названието на паричната единица евро употребява ли се в множествено число?

Отговор: Съществителното име евро – название на общата парична единица на страните от Европейския съюз, няма форма за множествено число. Правилните изрази са двайсет евро, няколко евро, милиони евро, цените са в евро. Формата евра е некнижовна.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 245.

Въпрос: Какво е множественото число на съществителното лист, когато става въпрос за листове хартия: листове или листя?

Отговор: Съществителните лист (хартия) и лист (на дърво) са омоними. Множественото число, когато става въпрос за хартиени листове, е листове, а за листа на дървета: листа и листи. Формата за множествено число листя е диалектна и не е част от книжовния български език.

Официален правописен речник (2012 г.), с. 356

Въпрос: Как е правилно: няколко смартфона или няколко смартфони?

Отговор: Правилно е няколко смартфона, защото след думата няколко съществителните нарицателни за нелица от мъжки род получават т. нар. бройна форма, която се образува чрез окончания или -я (смартфона).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.3.

Въпрос: Кой от двата глагола е по-правилен: вземам или взимам?

Отговор: Глаголите вземам и взимам са дублети, което означава, че и двата глагола са правилни. Препоръчва се употребата на глагола вземам.

Официален правописен речник (2012), с. 191.

Въпрос: Кой вариант на изречението е правилен: Получили сте информация при телефонен разговор или Получили сте информация след телефонен разговор?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изречението Получили сте информация при телефонен разговор и Получили сте информация след телефонен разговор. Употребените предлози в тях придават различен смисъл на изказването.
Предлогът при означава обстоятелството, при което се е извършило действието, а предлогът след означава, че действието (получаването на информацията) се е извършило като резултат от предишно обстоятелство (телефонен разговор).

Въпрос: Пише ли се точка за отбелязване на числително редно при дати в случаи като 12 декември / 12 дек.?

Отговор: Не се пише точка при дати, когато името на месеца е изписано с букви: 12 декември / 12 дек.

Официален правописен речник (2012), т. 110.2.1.

Въпрос: Кое е правилното словосъчетание – рибна диета или рибена диета?

Отговор: Правилното словосъчетание е рибна диета.

Въпрос: Как е правилно: настоящето писмо или настоящото писмо?

Отговор: Правилно е словосъчетанието настоящото писмо. В него е използвана формата за среден род на прилагателното име настоящ – настоящо. Срв. и настоящата книга, настоящите записки. Докато настоящето е членувана форма на съществителното име настояще, напр. Това се отнася за миналото, а в настоящето нещата са различни; Той размишлява над миналото, настоящето и бъдещето.

Официален правописен речник (2012), с. 401.

Въпрос: Когато под клиенти се имат предвид фирми или организации, а не хора, как е правилно: два различни клиента или двама различни клиенти?

Отговор: Когато под клиенти се имат предвид не хора, а фирми или организации, трябва да се използва бройната форма: два различни клиента. Съществителните от мъжки род, завършващи на съгласна, които функционират със значения както на предмет, така и на лице, имат бройна форма само в значението за предмет.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.5.

Въпрос: Как се отбелязва, че числителното име е редно, когато е написано с арабски цифри?

Отговор: При писане на числителни редни имена с арабски цифри след цифрата се поставя точка или с дефис се доизписват букви, например: 1. (първи), 2. (втори), 3. (трети), 4. (четвърти), 5. (пети), 20. (двайсети), 36. (трийсет и шести) или 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-и, 20-и, 36-и.

Официален правописен речник (2012), т. 109.3.; 114.3.

Въпрос: Как е правилно: Няма никого или Няма никой?

Отговор: В изречението Няма никого трябва да се употреби местоименната форма никого, тъй като тя изпълнява служба на допълнение в изречението (Няма го, а не *Няма той).

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Как е правилно: 25 ученици или 25 ученика?

Отговор: Правилно е 25 ученици, защото съществителни имена за лица се употребяват само в обикновена, а не в бройна форма за множествено число, независимо че са употребени след числително бройно или след думите колко, толкова, няколко.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Каква е правилната форма на съществителното формуляр в израза: два формуляра или два формуляря?

Отговор: Правилно е два формуляра, защото съществителното е от мъжки род и се отнася за нелице. Окончание -я за бройна форма имат само съществителните за нелица с наставка -тел, със завършек -й, както и думите кон, лакът, нокът, огън, сън и път.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.2.1.; 19.2.2.2.

Въпрос: Кое местоимение трябва да се употреби: органът, за който или органът, за когото, когато думата орган назовава структура, в която работят хора?

Отговор: Думата орган не назовава лице и е правилно да се употреби местоимението който: органът, за който.

Въпрос: Думата шоу има ли форма за множествено число и ако има, коя е?

Отговор: Формата за множественно число на съществителното име шоу е шоута.

Официален правописен речник (2012), с. 669.

Въпрос: Има ли форма за множествено число думата порно и ако има, коя е?

Отговор: Думата порно няма форма за множествено число в българския книжовен език.

Официален правописен речник (2012), с. 498.

Въпрос: Кой е правилният вариант: два снежни човека или два снежни човеци?

Отговор: Правилният вариант е два снежни човека, тъй като съществителното име човек е употребено след числително бройно име (два) и приема бройна форма (в случая думата човек не означава лице, а човешка фигура, направена от сняг). Човеци е обикновената (не бройна) форма за множествено число: Децата правят снежни човеци. Прилагателното снежни, което стои между числителното два и съществителното име не отменя изискването за употреба на бройна форма човека.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.

Въпрос: Как е правилно: излян или излят?

Отговор: Двете форми са дублетни: излян и излят.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 230.

Въпрос: Има ли разлика в бройната форма на съществителното име клон в двете му значения – клон на дърво и клон на банка?

Отговор: В двете си значения съществителното име клон има различни форми за множествено число: (банкови) клонове и (счупени) клони. Бройната форма обаче е една и съща и за двете значения – клона: два банкови клона и два счупени клона.

Официален правописен речник (2012), с. 325.

Въпрос: Може ли да се степенува думата висшестоящ?

Отговор: Думата висшестоящ може да се степенува, напр. Обърнете се към по-висшестоящ орган.

« Страници 2 от 12; Страници показани 21-40 от 233 резултата »