Въпрос: Каква е правилната форма на съществителното формуляр в израза: два формуляра или два формуляря?

Отговор: Правилно е два формуляра, защото съществителното е от мъжки род и се отнася за нелице. Окончание -я за бройна форма имат само съществителните за нелица с наставка -тел, със завършек -й, както и думите кон, лакът, нокът, огън, сън и път.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.2.1.; 19.2.2.2.

Въпрос: Думата шоу има ли форма за множествено число и ако има, коя е?

Отговор: Формата за множественно число на съществителното име шоу е шоута.

Официален правописен речник (2012), с. 669.

Въпрос: Има ли форма за множествено число думата порно и ако има, коя е?

Отговор: Думата порно няма форма за множествено число в българския книжовен език.

Официален правописен речник (2012), с. 498.

Въпрос: Кой е правилният вариант: два снежни човека или два снежни човеци?

Отговор: Правилният вариант е два снежни човека, тъй като съществителното име човек е употребено след числително бройно име (два) и приема бройна форма (в случая думата човек не означава лице, а човешка фигура, направена от сняг). Човеци е обикновената (не бройна) форма за множествено число: Децата правят снежни човеци. Прилагателното снежни, което стои между числителното два и съществителното име не отменя изискването за употреба на бройна форма човека.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.

Въпрос: Има ли разлика в бройната форма на съществителното име клон в двете му значения – клон на дърво и клон на банка?

Отговор: В двете си значения съществителното име клон има различни форми за множествено число: (банкови) клонове и (счупени) клони. Бройната форма обаче е една и съща и за двете значения – клона: два банкови клона и два счупени клона.

Официален правописен речник (2012), с. 325.

Въпрос: Кой е правилният вариант: няколко важни елемента или няколко важни елементи?

Отговор: Правилно е да се използва бройната форма на съществителното елемент: няколко важни елемента. Когато между думата за количество и съществителното, което има бройна форма, стои съгласувано определение, бройната форма се запазва.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.2.

Въпрос: От кой род е думата прах и кога се използват формите прахът и прахта?

Отговор: Съществителното име прах има форми за мъжки и за женски род в зависимост от това в кое значение се използва.
Когато думата прах означава ‘много дребни и сухи частици от пръст или друго вещество, които се носят по въздуха и се натрупват по земята или по повърхността на предметите’, тя може да се употребява както в мъжки, така и в женски род, напр. Избърсах прахта по мебелите, Прахът е сериозен проблем за компютрите.
Когато с думата прах се назовава препарат за пране, сухо лекарство или вещество, стрито на дребно, или тленни останки, тогава тя се употребява само в мъжки род: Свърши ми прахът за пране, Прахът се разтваря в една супена лъжица вода, Мир на праха му.

Речник на българския език. Т. 8. Поен – прелестно, 2008, с. 1012.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Как е правилно: десетки лева или десетки левове?

Отговор: Правилната форма е десетки левове, тъй като десетка е съществително, а не числително име. Затова след него следва форма за обикновено множествено число, а не бройна форма (срв. десет лева).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.6.

Въпрос: Кой е правилният вариант: 200 хиляди души или 200 хиляди човека?

Отговор: В книжовната реч след бройното числително се употребява формата души, а не формата човека: десет души, 200 хиляди души, както и колко души, няколко души.


Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3; стр.664.

Въпрос: Как е правилно: два дена или два дни?

Отговор: Правилни са и двата варианта: два дена и два дни.

Официлен правописен речник (2012), с. 225

Въпрос: Как е правилната форма за мн.ч.: биткойни или биткойнове?

Отговор: Правилната форма за мн.ч. е с окончание : биткойни.

Въпрос: Коя е правилната форма за мн.ч.: паунди или паундове?

Отговор: Правилната форма за мн.ч. е с окончание : паунди.

Официален правописен речник (2012), с. 456.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата лого – логота или лога?

Отговор: Формата за множественото число на съществителното име лого е лога̀.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 358.

Въпрос: Купюр или купюра?

Отговор: Думата е от женски род: купюра.

Официален правописен речник (2012)

Въпрос: Коя от двете форми е правилна за назоваване на новооткрит магазин: бакалия или бакалница?

Отговор: И двете форми – бакалия и бакалница, са книжовни и могат да се използват за назоваване на новооткрит магазин.

Официален правописен речник (2012), стр.164.

Въпрос: Как е правилно: природен газ или природна газ?

Отговор: В словосъчетанието природен газ съществителното газ е от мъжки род, а прилагателното природен се съгласува с него и е също в мъжки род. Правилното словосъчетание е природен газ.

Официален правописен речник (2012), с. 207.

Въпрос: Има ли думата радио форма за множествено число и ако има, коя е?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното име радио е радиа, с ударение на последната сричка (радиа̀). В някои от значенията си обаче думата се употребява само в единствено число.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 539.

Въпрос: Каква е формата за множествено число на съществителното билборд?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното билборд е билбордове.

Официален правописен речник (2012), с. 174.

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата уъркшоп?

Отговор: Правилната форма за множествено число на съществителното уъркшоп е уъркшопове.

Официален правописен речник (2012), с. 637.

Въпрос: Коя е правилната форма на думата доклад в израза три от научните доклади?

Отговор: В израза три от научните доклади формата на думата доклад трябва да е в множествено число, защото между числителното и съществителното доклад има предлог. В тези случаи съществителното се употребява в множествено число.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.3.

« Страници 2 от 8; Страници показани 21-40 от 142 резултата »