Въпрос: Има ли в българския език дума дуелист (човек, който се дуелира)?

Отговор: Думата дуелист съществува в българския език, но се характеризира като остаряла.

Речник на българския език. Т. 4. Деятелен – Е (2012), с. 509.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Синоними ли са думите насърчавам и поощрявам?

Отговор: Думите насърчавам и поощрявам са синоними.

Речник на българския език. Т. 10. Н (2000), с.558; Т. 13. Поен – прелестно (2008), с. 510.
//ibl.bas.bg/rbe/
//ibl.bas.bg/infolex/synonyms.php

Въпрос: Как трябва да се употребява думата тофи в българския език – чрез превод или като заета дума?

Отговор: Думата тофи е нова заемка в областта на сладкарството и не се превежда, напр. тофи пудинг, тофи сос, крем с тофи.

Въпрос: Какво означава одиозна личност?

Отговор: Прилагателното име одиозен е с латински произход и означава 'неприятен, нежелателен, омразен', т.е. словосъчетанието одиозна личност означава 'неприятна, омразна личност'.

Речник на българския език
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Коя дума е книжовна – събор или сбор, когато се има предвид селищен празник с народни веселия?

Отговор: И двете думи – събор и сбор – имат значение ‘традиционен селищен празник с народни веселия’, като думата събор е неутрална книжовна дума, а думата сбор е разговорна.

Речник на българския език. Т. 16. С. Под печат.

Въпрос: Каква е разликата между двата глагола премалява ми и прималява ми?

Отговор: Двата глагола премалява ми и прималява ми са дублети и няма разлика в значението им. Значението е: "усещам се съвсем слаб, става ми лошо и всеки момент ще загубя съзнание и ще падна; призлява ми, прилошава ми".

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/премалявам/
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/прималявам/
Официален правописен речник (2012), с. 513.


Въпрос: Кой глагол е правилно да се употреби в изречението Взря се и премигна/примигна?

Отговор: Глаголите примигна и премигна имат едно и също значение, те са синоними и в изречението може да се употреби който и да е от тях: Взря се и премигна и Взря се и примигна.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/примигвам/
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/премигвам/

Въпрос: Как е правилно да се пише: фал или фаул?

Отговор: Думата е заета от английски (foul) с първоначален правопис фаул, но впоследствие се утвърждава вариантът фал. Правилно е: фал.
Официален правописен речник (2012), с. 638.

Въпрос: Кой от двата глагола е правилно да се употреби в изречението: Въпросите на колегите се препокриват/припокриват?

Отговор:

В изречението трябва да се употреби глаголът припокривам се: Въпросите на колегите се припокриват.
Глаголът препокривам означава 'покривам нещо наново, повторно'. А второто значение на глагола припокривам (се) е 'съвпадам с нещо по съдържание, смисъл; съответствам на нещо значително или почти напълно', като това е значението, което отговаря на смисъла на изречението.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/

Въпрос: Коя от двете думи – обръщение или обращение – трябва да се използва в изречението БНБ пусна в обращение нова банкнота?

Отговор: В изречението БНБ пусна в обращение нова банкнота трябва да се използва съществителното обращение със значение 'процес на употреба, обмяна на парични средства и стоки'.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/

Въпрос: Има ли женско съответствие думата възмъжал?

Отговор: Думата възмъжал няма форма за ж.р. – възмъжала – поради семантични причини.

Въпрос: С общ корен ли са думите коса и косми?

Отговор: Думите коса и косми имат общ корен -кос-.

Въпрос: Има ли в българския език дума преоблекалня?

Отговор: В български няма дума преоблекалня, правилно е съблекалня.

Официален правописен речник (2012), с. 602.

Въпрос: Кое прилагателно трябва да се използва за човек, който не е употребил алкохол: трезва (жена) или трезвена (жена)?

Отговор: И двете прилагателни – трезв и трезвен – могат да се използват за човек, който не е употребил алкохол. Прилагателното трезв обаче има и преносно значение: ‘който вижда ясно действителното положение, без увлечения и крайности’ (например трезва преценка). Тъй като трезв се употребява предимно в преносното си значение, препоръчително е за човек, който не е употребил алкохол, да се използва другото прилагателно – трезвен: трезвена жена.

Въпрос: Думата кметица може ли да се употребява за жена, която е кмет, или само за съпруга на кмет?

Отговор: Думата кметица има две значения: 1. жена, която е кмет, и 2. жена на кмет. В първото си значение употребата на кметица е уместна само в текстове с неофициален характер.

Въпрос: Употребява ли се в съвременния български език думата деди, или е архаизъм?

Отговор: Думата деди се употребява в съвременния български книжовен език. В Речника на българския език тя не е отбелязана нито като архаизъм, нито като историзъм.

Речник на българския език
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/деди/

Въпрос: Правилно ли е да се употребява думата лекарка?

Отговор: Думата лекарка е правилно да се употребява. Тя е част от съвременния български книжовен език и е стилистично неутрална.

Въпрос: Кое прилагателно трябва да се използва в изречението Пловдив е град с осемхилядолетна/осемхилядна история?

Отговор: Правилно е да се употреби прилагателното осемхилядолетен: Пловдив е град с осемхилядолетна история.
Това е сложно прилагателно име, което е образувано от словосъчетанието осем хилядолетия.
Срв. осемхиляден град – град с осем хиляди жители.

Въпрос: Какво означава прилагателното кумуден (напр. кумудно девойче)?

Отговор: Прилагателното име кумуден е диалектна дума, която означава хубав, гиздав. Среща се в художествената литература, напр. у П. Ю. Тодоров.

Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. София, БАН, 1974, с. 224.

Въпрос: Кой от глаголите е книжовен и кой е разговорен: изтървам или изтървавам?

Отговор: Книжовният глагол е изтървавам.

Официален правописен речник (2012), с. 299.

« Страници 2 от 3; Страници показани 21-40 от 59 резултата »