Въпрос: Как е правилно да се пише: кавърма или каварма?

Отговор: Правилно е да се пише кавърма.

Официален правописен речник (2012), с. 310.

Въпрос: Как се пише: именик или именник (човек, който има имен ден)?

Отговор:

Думата именик в значение човек, който има имен ден се пише с едно н.

Официален правописен речник (2012), с. 302.

Въпрос: Как е правилно да се пише: воин или войн?

Отговор: И двата варианта – воин и войн – са правилни, тъй като са дублети. Препоръчителната форма е воин.

Официален правописен речник (2012), стр. 197.

Въпрос: Как е правилно да се пише: номеролог или нумеролог?

Отговор: Правилната писмена форма на думата е нумеролог. Думата е образувана от нумерология (от фр. numérologie с латински произход: numerus число и -логия).

Официален правописен речник (2012), с. 424.
Речник на чуждите думи в българския език (2000), с. 529.

Въпрос: Как се пише думата онлайн?

Отговор: Правилно е онлайн.

Официален правописен речник (2012), с. 435.

Въпрос: Коя е правилната форма на думата: народоосвободителен или народноосвободителен?

Отговор: Правилна е формата народоосвободителен.

Официален правописен речник (2012), с. 399.

Въпрос: С една или с две букви н се пише съществителното комисиона?

Отговор: Правилното изписване на съществителното е комисиона.

Официален правописен речник (2012), с. 330.

Въпрос: С буква й ли е правилно да се напише думата тийнпоколение?

Отговор: Правилно е тийнпоколение.

Официален правописен речник (2012), с. 616.

Въпрос: Как се пише думата тийнейджърски?

Отговор: Правописът на думата е тийнейджърски.

Официален правописен речник (2012), с. 616.

Въпрос: Как е правилно да се напише - крутон или кротон, когато става въпрос за малките парченца сух хляб?

Отговор: Когато става въпрос за малките парченца сух хляб, думата е крутон, изписвана с у (от фр. croûton). Думата не трява да се бърка с названието на растението кротон, изписвано с о.

Въпрос: Как е правилно да се пише: приемо-предавателен протокол или приемно-предавателен протокол?

Отговор: Правилно е да се пише с „н“: приемно-предавателен протокол. Думата представлява сложно прилагателно име, образувано от приемен и предавателен.

Официален правописен речник (2012), с. 520.

Въпрос: Как е правилно: задколенна или задколянна (става)?

Отговор: Правилно е задколенна (става) от прилагателното име задколенен.

Официален правописен речник (2012), с. 267.

Въпрос: Коя форма е по-правилна: чешмена и чешмяна?

Отговор: И двете форми са правилни, като е препоръчително да се употребява формата с Е: чешмена.

Официален правописен речник (2012), с. 662

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата кафяв: кафяви или кафеви?

Отговор: В думата кафяв няма звукови промени при образуване на формата за множествено число: правилно е кафяви. Формата кафеви не е книжовна.

Въпрос: Как е правилно да се пише: нейна или неина?

Отговор: Правилно е думата да се напише с й: нейна. Местоимението неин се пише с и само в нечленуваната си форма за мъжки род – неин, а в останалите си форми се пише с й: нейния(т), нейна, нейно, нейни.

Официален правописен речник (2012), с. 409.

Въпрос: Как е ппавилно да се пише: юрисконсулт или юристконсулт?

Отговор: Правилно е думата да се пише без т в средата: юрисконсулт. В състава на думата не участва съществителното име юрист (срв. и думите юрисдикция, юриспруденция).

Официален правописен речник (2012), с. 674.

Въпрос: Как е правилно: фасонка или фасунга?

Отговор: Правилно е фасонка. Думата е заета от немски, като първоначално е имала правопис фасунга, а впоследствие се установява с правопис фасонка.

Официален правописен речник (2012), с. 639.

Въпрос: Как е правилно да се напише: лайстна или лайсна?

Отговор: Правилно е да се пише лайстна.

Официален правописен речник (2012), с. 350.

Въпрос: Как е правилно да се напише: катък или кътък?

Отговор: Правилно е да се пише катък.

Въпрос: Как е правилно да се напише: турбуленция или турболенция?

Отговор: Правилно е да се пише турбуленция.

« Страници 2 от 10; Страници показани 21-40 от 193 резултата »