Въпрос: Къде е ударението на съществителното контекст?

Отговор: Ударението в думата пада върху втората сричка: контѐкст.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 334.

Въпрос: Къде е ударението на думата мяукам?

Отговор: Ударението на думата мяукам е върху гласна у - мяу̀кам.

Официален правописен речник (2012), с. 389.

Въпрос: Къде е ударението на думата разсад: ра̀зсад или разса̀д?

Отговор: Ударението в думата е на първата сричка: ра̀зсад.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 548.

Въпрос: Къде е ударението в думата плато?

Отговор: Ударението в думата плато в ед. ч. е на първата сричка, а в мн. ч. е на последната.

​Официален правописен речник (2012), с. 463.

Въпрос: Къде е ударението на съществителното джезве?

Отговор: Ударението на съществителното джезвѐ е на втората сричка.

Официален правописен речник (2012 г.), с. 228.

Въпрос: Къде трябва да се постави ударението в думата чело, когато означава ‘горна част от лицето на човек’?

Отговор: Чѐло и чело̀ са акцентни дублети, т.е. ударението може да се постави на първата или на втората сричка.

Официален правописен речник (2012), с. 660.

Въпрос: Къде пада ударението в думата антибиотик?

Отговор: Ударението в думата антибиотик може да е на предпоследната или на последната сричка, т.е. правилно е и антибио̀тик, антибио̀тици, и антибиотѝк, антибиотѝци.

Официален правописен речник (2012), с. 156.

Въпрос: Къде е ударението на думата медовина?

Отговор: Ударението на думата е върху и: медовѝна.

Официален правописен речник (2012), с. 370.

Въпрос: Къде е правилното ударение в първата съставка на прилагателното име практикоприложна (дейност)?

Отговор: Правилното ударение в първата съставка на това прилагателно име е на и: практѝкоприло̀жна (дейност).

Официален правописен речник (2012), с. 506.

Въпрос: Къде е ударението в името Перущица?

Отговор: Официално установеното ударение е на първата сричка: Пѐрущица.

Въпрос: Къде е ударението на думата скулптура?

Отговор: Ударението е на първата сричка: ску̀лптура.

Официален правописен речник (2012), с. 580.

Въпрос: Къде е книжовното ударение на глагола пиля?

Отговор: Формите – пѝля и пиля̀ – са дублетни, т.е. и двете форми са равностойни, еднакво правилни от гледна точка на книжовноезиковата норма.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 477.

Въпрос: Какъв е правилният изговор: трудоустро̀ен или трудоустроѐн?

Отговор: Ударението на миналото страдателно причастие на глагола трудоустроя̀ пада върху е: трудоустроѐн, съответно в мн.ч. –трудоустроѐни.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 944.

Въпрос: Как е правилно да се произнася: я̀гуар или ягуа̀р?

Отговор: Ударението в думата пада върху последната сричка: ягуа̀р.

Официален правописен речник на българския език (2012), с 675.

Въпрос: Кое е правилното ударение: преѝзказен или преизка̀зен?

Отговор: При прилагателното име преизказен има дублетност по отношение на ударението. Правилно е както произнасянето на думата с ударение на И, така и произнасянето ѝ с ударение на А: преѝзказен и преизка̀зен.

Официален правописен речник (2012), с. 512.

Въпрос: Как е правилно да се изговаря: о̀дит или одѝт?

Отговор: Ударението в думата пада на първата сричка: о̀дит. Думата е заемка от английски език и следва оригиналното ударение.

Официален правописен речник (2012), с. 431.

Въпрос: Кое е правилното ударение: дѐкан или дека̀н?

Отговор: Дѐкан и дека̀н са акцентни дублети (т.е. ударението може да се постави както на първата, така и на втората сричка), като се препоръчва ударението да се поставя на втората сричка: дека̀н.

Официален правописен речник (2012), с. 224.

Въпрос: Коя форма е правилна: безу̀пречен или безупрѐчен?

Отговор: Правилната форма е безу̀пречен.

Официален правописен речник (2012), с. 171.

Въпрос: Как е правилно: митропо̀лия или митрополѝя?

Отговор: Правилната форма е митропо̀лия.

Официален правописен речник (2012), с. 380.

Въпрос: Къде е ударението на глагола подпетя?

Отговор: Ударението на думата е на последната сричка: подпетя̀, мин. св. вр. подпетѝх.

Официален правописен речник, 2012, с. 470.

« Страници 2 от 6; Страници показани 21-40 от 106 резултата »