Въпрос: Може ли съюзът тъй като да се съкращава: т.к.?

Отговор: В българския език не е прието съюзът тъй като да се съкращава и трябва да се изписва несъкратено.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращението на мерната единица метър?

Отговор: След съкращението на мерната единица метър не се пише точка както на кирилица, така и на латиница. Съкращава се м и m без точка след буквеното обозначение.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.

Въпрос: Кое е правилното съкращение на думата остров: о. или о-в?

Отговор: Думата остров може да се съкрати и по двата начина, например: о. Крит и о-в Крит.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата град: г. или гр.?

Отговор: Съществителното име град може да се съкрати и по двата начина: г. и гр. Някои думи се съкращават по повече от един начин, например: в. и вр.връх, б. а. и бел. авт. бележка на автора.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Как се съкращава думата страница?

Отговор: Думата страница може да се съкрати по два начина - с. и стр.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати двойното име Симона-Велина?

Отговор: При съкращаване на сложни думи съкращението се оформя с точка и дефис между частите им: С.-В.

Официален правописен речник (2012), т. 72.3.

Въпрос: Как е правилно да се съкратят названията на мерните единици килоджаул и килокалория на латиница?

Отговор: Правилното изписване на съкращенията на килоджаул и килокалория е kJ и kcal.

Въпрос: Има ли интервал между двете съкратени думи в израза преди Христа: 5. в. пр. Хр. или 5. в. пр.Хр.?

Отговор: Когато в словосъчетанието са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма интервал, т.е. правилни са и двата варианта: 5. в. пр. Хр. и 5. в. пр.Хр.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как се съкращава бележка на преводача: бел. прев. или б. пр.?

Отговор: И двата начина на съкращаване са правилни: както бел. прев., така и б. пр. Някои думи и словосъчетания се съкращават по повече от един начин: бел. ред. и б. р. (бележка на редактора/редакцията), о. и о-в (остров).

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати словосъчетанието временно изпълняващ длъжността?

Отговор: Съкращението на словосъчетанието временно изпълняващ длъжността е в.и.д. или в. и. д. (със или без интервали).

Речник на съкращенията в българския език (2003), с. 108.

Въпрос: Пишат ли се точки след буквите от съкращението д.ф.н.?

Отговор: Правилно е да се пишат точки след началната буква от всяка дума в съкращението д.ф.н. Графичните съкращения се отбелязват с точка.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.

Въпрос: Как е правилно да се прочете съчетанието св. св. Кирил и Методий?

Отговор: Правилно е съчетанието да се прочете свети Кирил и Методий. В случая думата свети е форма за множествено число, сравни при членуване светите Кирил и Методий. Чрез удвояването св. св. при съкратеното изписване по традиция се означава множественото число на думата.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата връх: в. или вр.?

Отговор: И двата начина на съкращаване на думата връх са правилни: както в., така и вр. Някои думи се съкращават по повече от един начин, срв. още: г. и гр. (град), б. а. и бел. авт. (бележка на автора), о. и о-в (остров) и др. Препоръчително е обаче в един текст да се използва един и същи начин на съкращаване.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Може ли словосъчетанието електронен магазин да се напише като е-магазин?

Отговор: Словосъчетанието електронен магазин може да се напише като е-магазин. Думата е-магазин е сложно съществително име, в което буквата е представлява съкращение на прилагателно име. Срв. и: е-фактура, е-подпис.

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.9.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращението млн.?

Отговор: След графичното съкращение млн. (милион, милиона) трябва да се пише точка.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1, т. 109.1.

Въпрос: С точка или без точка се съкращава думата стотинка?

Отговор: Правилно е след съкращението на думата стотинка да се пише точка: 50 ст.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише съкращението Булстат?

Отговор: Правилно е съкращението Булстат да се пише с главна буква.

Речник на съкращенията в българския език (2003), с. 98.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращението на думата литър, например: 5 л. или 5 л?

Отговор: След съкращението на думата литър не се пише точка. Правилно е да се пише 5 л – без точка. Съкращенията на мерните единици от международната система SI се изписват без точка и на кирилица, и на латиница: см и cm, м и m, кг и kg и т.н.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1; т. 110.1.

Въпрос: Как се съкращава думата декар, дка ли?

Отговор: Съкращението на думата декар е дка. Например: Те имат 15 дка работна земя.

Въпрос: Как е правилно да се пише съкращението за жилищен комплекс: жк, ж.к. или ж. к.?

Отговор: Съкращението на израза жилищен комплекс е правилно да се пише ж.к. или ж. к. Ако в едно словосъчетание са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация (разстояние). Срв.: и т.н. и и т. н., ед.ч. и ед. ч.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

« Страници 2 от 3; Страници показани 21-40 от 43 резултата »