Въпрос: Как е правилно да се напише: яйце-трепач или яйце трепач?

Отговор: Правилно е съчетанието да се пише разделно: яйце трепач. Разделно се пишат словосъчетания от две съществителни имена, първото от които може да се членува: яйцето трепач.


Официален правописен речник (2012), т. 55.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: планинско-горски, планинско горски или планинскогорски (почви)?

Отговор: Прилагателното планинско-горски (почви) се пише полуслято, тъй като е образувано от две главни основи, които се намират в равноправно отношение помежду си.

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.; с. 462.

Въпрос: Как е правилно: студенопресован или студено пресован?

Отговор: Правилно е да се пише разделно: студено пресован. Това е словосъчетание от наречие (студено) и причастие (пресован), а не сложна дума.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.1, т. 55.6.

Въпрос: Как е правилно: учители герои или учители-герои?

Отговор: Правилно е да се напише разделно: учители герои, защото при членуване се променя само първата съставка. Следователно изразът е словосъчетание, а не е сложна дума.

Официален правописен реник (2012), т. 54.1.2 и 55.1.

Въпрос: Как е правилно: материалноправен, материално правен или материално-правен?

Отговор:

Прилагателното име материалноправен се пише слято, тъй като се отнася до материално право. Слято се пишат сложни прилагателни имена, образувани от словосъчетания от прилагателно и съществително име. Срв. напр. и административноправен (от административно право), военностратегически (от военна стратегия) и под.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как е правилно да се напише: варо-циментен или вароциментен?

Отговор: Правилно е прилагателното да се пише полуслято: варо-циментен, тъй като двете основи, от които е съставено, се намират в равноправно отношение помежду си.

Официален правописен речник (2012), т. 54.6., с. 187.

Въпрос: Как е правилно да се напише: по своему или посвоему?

Отговор: Правилно е сложното наречие, образувано от предлог и стара падежна форма, която не се употребява самостоятелно, да се пише слято: посвоему.

Официален правописен речник (2012), с. 499.

Въпрос: Как е правилно да се напише: ядрено-магнитен, ядреномагнитен или ядрено магнитен (резонанс)?

Отговор: Сложното прилагателно ядрено-магнитен се пише полуслято, тъй като е образувано от две основи, които се намират в равноправно отношение помежду си. Правилно е ядрено-магнитен резонанс.

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.

Въпрос: Как е правилно: Баба-Тонкиният или Баба Тонкиният (син)?

Отговор: Правилно е да се пише полуслято: Баба-Тонкиният син. Това е сложно прилагателно име, образувано от име на лице (Баба Тонка), затова се пише с главна буква при всяка съставка и полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 40.2.

Въпрос: Как е правилно: видеокарта, видео карта или видео-карта?

Отговор: Правилно е да се пише и слято, и разделно: видеокарта и видео карта. Това е сложно съществително име, чиито съставки се употребяват и като самостоятелни думи, затова се допуска да се пише и разделно.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно е правилно да се напише млечно-нишестен (крем)?

Отговор: Сложното прилагателното млечно-нишестен се пише полуслято, тъй като е образувано от две главни основи, които се намират в равноправно отношение помежду си. Правилно е млечно-нишестен (крем).

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно е правилно да се напише меморикарта?

Отговор: Правилно е сложното съществително да се пише слято, тъй като първата му съставка (мемори) е от чужд произход и не се употребява като самостоятелна дума в езика: меморикарта.

Официален правописен речник (2012), 53.4.1.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише електроинсталация?

Отговор:

Правилно е думата да се пише слято: електроинсталация. Слято се пишат сложни съществителни имена, при които подчинената съставка е от чужд произход и представлява съкратено прилагателно име: електроинсталация – от електрическа инсталация. Срв. още: електроподдръжка, електротехник, електротабло.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише частноправен (субект)?

Отговор: Правилно е прилагателното да се пише слято: частноправен (субект). Слято се пишат сложни прилагателни имена, в които подчинената основа предхожда главната и са образувани от съчетание от прилагателно и съществително име: частноправен от частно право.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как е правилно: кайт къмпинг или кайткъмпинг?

Отговор: Правилно е да се пише слято: кайткъмпинг. Това е сложно съществително име, чиято първа съставка – кайт-, не се употребява като самостоятелна дума в езика.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: йо-йо, йо йо или йойо?

Отговор: Правилно е да се напише полуслято: йо-йо.

Въпрос: Как е правилно: промо код, промо-код или промокод?

Отговор: Правилно е да се пише слято: промокод. Това е сложно съществително име, в което подчинената съставка промо е съкратено прилагателно име (промоционален). Такива съществителни имена се пишат слято. Срв. и: екосистема, биофизика, автопилот.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише смарттелевизор?

Отговор: Думата ​смарттелевизор се пише слято, тъй като е сложно съществително име, чиято първа съставка (смарт) не се употребява като самостоятелна дума в езика. Срв. още: смарткарта, смартфон и др.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Как е правилно: вабанк, ва-банк или ва банк?

Отговор: Правилно е да се пише слято: вабанк. Изразът е от чужд произход (фр. va banque) и в други езици се пише разделно, по-рядко слято. У нас се възприема като една дума, тъй като отделните съставки нямат самостоятелна употреба в българския език.

Официален правописен речник (2012), с. 186.

Въпрос: Отделно от много ли трябва да се напише отрицателната частица не в изречението Той имаше не много ясна представа за това, така че се опитах да му го разясня?

Отговор: В изречението Той имаше не много ясна представа за това, така че се опитах да му го разясня е правилно частицата не да се напише отделно от много: не много ясна. Тук не е употребено наречието немного, при което с отрицателната частица се образува нова дума с противоположно значение, например: преди много годинипреди немного (в значение ’(сравнително) малко’) години.

Официален правописен речник (2012), т. 62.1.
ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/немного/

« Страници 22 от 24; Страници показани 421-440 от 475 резултата »