Въпрос: Как е правилно: заместник директор или заместник-директор?

Отговор: Правилно е да се пише полуслято: заместник-директор. Това е сложно съществително име, при което втората съставка пояснява първата.

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише изразът персона нон грата?

Отговор: Правилно е всички думи да се пишат отделно една от друга: персона нон грата.
Изразът е от чужд произход, не е преведен и представлява синтактично съчетание, при което се запазва разделното писане и на кирилица.

Въпрос: Полуслято или разделно се пише 50-годишнина?

Отговор: Правилно е думата 50-годишнина се напише полуслято, защото представлява сложно прилагателно име, чиято подчинена е написана с цифри.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно е правилно да се напише публичноадминистративни (срокове)?

Отговор: Думата публичноадминистративен се пише слято. Слято се пишат сложни прилагателни имена с главна и подчинена основа, образувани от съчетание от прилагателно и съществително име (публична администрация). Правилно е: публичноадминистративни срокове.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно е правилно да се пише умереноконтинентален (климат)?

Отговор: Правилно е сложното прилагателно да се пише слято: умереноконтинентален (климат). Слято се пишат сложни прилагателни имена, в които подчинената основа е наречие, свързано с главната основа със съединителна гласна.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.

Въпрос: С колко главни букви се пише прилагателното Тракийско-Странджанска (област)?

Отговор: Сложното прилагателно се пише с главни букви при всяка от съставките, тъй като е образувано от две равностойни собствени имена. Правилно е: Тракийско-Странджанска област.

Официален правописен речник (2012), т. 54.7.

Въпрос: Как е правилно да се напише: PCR тест или PCR-тест?

Отговор: Правилно е да се напише PCR тест. Разделно се пишат съчетанията, при които подчинената част е съкращение.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.2.

Въпрос: Слято или разделно се пише думата половинметров?

Отговор: Правилно е да се пише слято: половинметров. Сложните прилагателни имена, които са образувани от едносъставно числително и съществително, се пишат слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.16.

Въпрос: Как е правилно: ракетно-ядрена, ракетноядрена или ракетно ядрена (програма)?

Отговор: Правилно е да се пише слято: ракетноядрена (програма). При това сложно прилагателно, което е образувано от съчетание от прилагателно и съществително име (ядрена ракета), главната основа (ракетно-) предхожда починената (-ядрена), затова се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.13, с. 551.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Ти си наред или Ти си на ред, ако искаме да кажем на някого, че е дошъл неговият ред?

Отговор: Когато се има предвид, че е дошъл нечий ред, изписването е разделно: Ти си на ред. Слято се пише наречието наред, което в изречението Ти си наред означава, 'добре, в добро състояние'.

Въпрос: Как е правилно: майстори-занаятчии или майстори занаятчии?

Отговор: Това е словосъчетание от две съществителни имена, които се пишат отделно едно от друго: майстори занаятчии. Когато при съчетания от две съществителни първата дума променя граматическите си характеристики, думите се пишат разделно. Срв. със: заместник-директори, министър-председатели (първата дума не се променя).

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.2, т. 55.1.

Въпрос: Как е правилно: финосмлян или фино смлян?

Отговор: Това е съчетание от наречието фино и миналото страдателно причастие смлян и се пише разделно: фино смлян.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.1, т. 55.6.

Въпрос: Как е правилно да се напише думата автодетайлинг?

Отговор: Правилно е думата да се напише слято: автодетайлинг. Слято се пишат сложните съществителни имена, при които подчинената основа е съкратено прилагателно име.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Как е правилно да се напише 30-годишен, с малко тире ли?

Отговор: Правилно е 30-годишен да се напише с малко тире (дефис). Това е сложно прилагателно име, образувано от съчетание от едносъставно числително и съществително име (трийсет (тридесет) години). Когато числителното име в състава на такива сложни прилагателни е изписано с цифри, те се пишат с малко тире: 30-годишен, 90-градусов, 20-килограмов, 7-дневен. Когато числителното е изписано с думи, пишем разделно: трийсет годишен.

Официален правописен речник (2012), т. 53.16.1; т. 114.3.

Въпрос: Как е правилно: попфолк, поп фолк или поп-фолк?

Отговор: Правилно е думата да се пише и слято (попфолк), и разделно (поп фолк). Това е сложно съществително име, чиито съставки се употребяват и като самостоятелни думи в езика.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.

Въпрос: Как е правилно: неоантиген, нео антиген или нео-антиген?

Отговор: Правилно е това сложно съществително име да се пише слято: неоантиген. Неговите съставки (нео- и антиген) са от чужд произход и първата от тях не се употребява самостоятелно в езика, затова думата се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Слято или разделно е правилно да се напише напът в изречението: Напът сме да провалим всичко?

Отговор: ​В изречението Напът сме да провалим всичко напът се пише слято, защото е употребено като сложно наречие, в което съчетанието от предлога на и съществителното път образува смислова цялост с ново значение (срв.: Той е на път за работа).

Официален правописен речник (2012), с. 53.20.1. и 53.20.1.1.; стр. 398.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише художник живописец?

Отговор: Правилно е художник живописец да се пише разделно. Това е словосъчетание от две съществителни имена, първото от които може да се членува: художникът живописец (срв. и: държава собственик, космонавт изследовател, художник модернист).

Официален правописен речник (2012), т. 55.1.

Въпрос: ​Как се пише: взаимно допълващ се или взаимнодопълващ се?

Отговор: Правилно е да се пише разделно: взаимно допълващ се. Това е словосъчетание, а не сложна дума, тъй като местата на съставките могат да се променят – възможно е да се каже взаимно допълващ се, както и допълващ се взаимно.

Официален правописен речник (2012), 53.17.1.

Въпрос: Слято или разделно се пише накрак в изречението Той изкара болестта накрак?

Отговор: В изречението Той изкара болестта накрак е употребено наречието накрак, затова изписването е слято. Наречието накрак е образувано от предлог и съществително име. Използваното съществително име не може да се променя граматически, което означава, че не образува словосъчетание, а е съставна част на сложно наречие. Срв. и: наум, накуп, отстрани, докрай, подред, начело, следобед. Когато съчетанието от предлог и съществително име не образува смислова цялост с ново значение, двете думи се пишат разделно. В този случай съществителното може да се променя граматически. Например: Това пък въобще не ми дойде на ум (на ума); Пий лекарството след обед (след обеда), не след вечеря. Но: Не чети наум, а на глас; Това се случи следобед, не сутринта (т.е. по това време на деня).

Официален правописен речник (2012), т. 53.20.1.

« Страници 25 от 27; Страници показани 481-500 от 527 резултата »