Въпрос: Пише ли се тире между 5 и звездна в израза 5-звездна вечеря?

Отговор: Правилно е прилагателното име 5-звездна да се пише с малко тире (дефис). Това е сложно прилагателно име, образувано от съчетание от едносъставно числително име (пет) и съществително име (звезда). Ако е написано изцяло с букви, то се пише слято: петзвездна. Когато числителното име е написано с цифри, то се свързва с главната основа чрез малко тире: 5-звездна.

Официален правописен речник (2012), т. 53.16.1.

Въпрос: Как е правилно: дотогава или до тогава?

Отговор: Дотогава се пише слято, тъй като е сложно наречие, образувано от предлог и наречие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.

Въпрос: Слято или разделно се пише уебстраница?

Отговор: Думата уебстраница се пише слято, тъй като представлява сложно съществително име, при което първата съставка уеб пояснява втората и не се употребява като самостоятелна дума в езика.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.; с. 631.

Въпрос: Като една или като две думи се пише чатбот?

Отговор: Правилно е чатбот да се се пише като една дума (слято), тъй като представлява сложно съществително име, при което една от съставките не се употребява самостоятелно в българския книжовен език.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Като една или като две думи се пише скречкарта?

Отговор: Правилно е думата да се пише слято: скречкарта, тъй като представлява сложно съществително име, при което първата съставка скреч не се употребява като самостоятелна дума в книжовния език.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Слято или разделно се пише доколкото в изречението: До колкото/доколкото ми е известно, той ще дойде?

Отговор: Доколкото се пише слято, защото е сложно наречие. Правилно е: Доколкото ми е известно, той ще дойде.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.; с. 235.

Въпрос: Как е правилно: вътрешно-рейтингов, вътрешнорейтингов или вътрешно рейтингов?

Отговор: Правилно е да се пише слято: вътрешнорейтингов. Това е сложно прилагателно име, образувано от словосъчетание от прилагателно и съществително (вътрешен рейтинг). Сложните прилагателни, образувани от словосъчетания от прилагателно и съществително, се пишат слято. Срв. и: музикалноисторически (от музикална история), дебелокор (от дебела кора), едромащабен (от едър мащаб).

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пишат думите със съставка псевдо-?

Отговор: Сложните съществителни нарицателни имена исложните прилагателни имена, които съдържат съставката псевдо-, се пишат слято. Например: псевдоизкуство, псевдофилософ, псевдонаучен, псевдогероичен. Ако обаче съставката псевдо- се свързва със съществително собствено име, изписването е полуслято и двете съставки се пишат с главни букви: Псевдо-Дионисий, Псевдо-Кесарий.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1, т. 54.1.7.

Въпрос: Как е правилно да се пише: на тъмно или натъмно?

Отговор: Правилно е да се пише разделно: на тъмно. Това е съчетание от предлог и наречие, а не сложно наречие.
Напр.: Столицата остана на тъмно за два часа; Отпуснатите средства се харчат на тъмно.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.1.

Въпрос: Как е правилно: енергийно ефективен, енергийно-ефективен или енергийноефективен?

Отговор: Правилно е да се пише разделно: енергийно ефективен. Това е словосъчетание от наречие и прилагателно име, а не сложно прилагателно име.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.1, т. 55.6.

Въпрос: Как е правилно: буржоазно демократична или буржоазнодемократична (революция)?

Отговор: Сложното прилагателно буржоазнодемократичен се пише слято. Слято се пишат сложни прилагателни, в които подчинената основа предхожда главната и са образувани от съчетание от прилагателно и съществително име (буржоазна демокрация).
Правилно е буржоазнодемократична революция.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.; с. 183.

Въпрос: Как е правилно да се напише антиейдж?

Отговор: Правилно е антиейдж да се напише слято. Отделните съставки на думата са от чужд произход и не се употребяват самостоятелно в българския език, затова тя се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: промопакет, промо пакет или промо-пакет?

Отговор: Правилно е да се пише слято: промопакет, тъй като подчинената съставка промо в това сложно съществително име е съкратено прилагателно (от промоционален) и не се употребява като самостоятелна дума в езика. Срв. и: термоизолация, геополитика, автомивка.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: ​Как е правилно да се пише: пътновъзстановителни, пътно възстановителни или пътно-възстановителни (дейности)?

Отговор: ​Правилно е думата да се пише слято: пътновъзстановителни. Това е сложно прилагателно име, образувано от съчетание от прилагателно и съществително име (пътно възстаняване), в което подчинената основа предхожда главната, затова се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как е правилно да се напише: гали стомахче, галистомахче или гали-стомахче?

Отговор: Правилно е да се пише слято – галистомахче, тъй като това е сложно съществително име, чиято първа съставка гали-, поясняваща втората съставка -стомахче, е форма за повелително накалонение. Срв. и: препъникамък, прескочикобила и др. под.

Официален правописен речник (2012), т. 53.6.

Въпрос: Как е правилно да се напише: средномесечен, средно месечен или средно-месечен (доход)?

Отговор: Правилно е слятото писане – средномесечен (доход), тъй като думата е сложно прилагателно, чиито изграждащи го съставки са в неравноправно смислово отношение: съставката средно- пояснява, конкретизира съставката -месечен.

Официален правописен речник (2012), Слято писане, с. 51; с. 592.

Въпрос: Слято или разделно се пише думата морскосиньо?

Отговор: Правилно е думата да се напише слято: морскосиньо. Слято се пишат сложните съществителни имена, при които подчинената основа е свързана с главната със съединителна гласна (или завършва на гласна, която изпълнява ролята на съединителна).

Официален правописен речник (2012), т. 51.

Въпрос: Слято или разделно се пише полово предавани (болести)?

Отговор: Полово предавани (болести) се пише разделно, тъй като представлява словосъчетание от наречие и прилагателно име (причастие).

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.1.

Въпрос: Как е правилно: коледно-новогодишни, коледноновогодишни или коледно новогодишни (празници)?

Отговор: Правилно е да се пише полуслято: коледно-новогодишни (празници). Сложните прилагателни имена, образувани от две или повече прилагателни в равноправно отношение (между тях може да се вмъкне съюзът и), се пишат полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.

Въпрос: Как е правилно: стажант-управител или стажант управител?

Отговор: Правилно е стажант-управител да се пише полуслято. Това е сложна дума, тъй като при членуване се променя втората съставка (стажант-управителят). Освен това първата съставка (стажант) е главна, а втората (управител) я пояснява: стажант, който е управител (срв. и: кандидат-студент, министър-председател и др.).

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.

« Страници 26 от 27; Страници показани 501-520 от 527 резултата »