Въпрос: Кой е правилният израз: толтакса или пътна такса?

Отговор: Правилният израз е пътна такса. Съществителното име toll в английския език има значение ‘такса, данък за използване на път, преминаване по мост и под.’. При съчетаването на английската дума тол и българската дума такса се получава тавтология. Затова е излишно към английската съставка тол, която означава ‘такса за използване на път’, да се прибавя българската дума такса.

Въпрос: Има ли в българския език дума хрускав?

Отговор: В българския език има прилагателно име хрускав (който издава шум при трошене, раздробяване).

Официален правописен речник (2012), с. 653.

Въпрос: Какво е значението на думата какардак?

Отговор: Значението на думата какардак е 'пръжка', тя е от турски произход и се среща в диалектите.

Български етимологичен речник, Т. 2, с. 151.

Въпрос: Правилно ли е думата принципно да се употребява със значение на по принцип?

Отговор: Думата принципно се припокрива със значението на израза по принцип във второто си значение – 'с оглед на основното, най-важното, в общи линии; по принцип, общо взето', затова е правилно тя да се употребява със значение на по принцип.

Речник на българския език, т. 14, с. 504 (https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE/).

Въпрос: Синоними ли са карфица и топлийка и каква е етимологията на двете думи?

Отговор:

Думата топлийка означава 'карфица с главичка във вид на топчица на единия край'. Тя е синоним на карфица в първото значение на думата: 'малка игла с главичка на единия край, която служи за прикачване на нещо'.
Карфица идва от гр. καρφί 'гвоздей' с умалителна наставка -ica, а топлийка
от тур. toplu igne със значение 'игла с топчица на края'.

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B0/
//https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0/

Въпрос: Думата меродия ’подправка’ ли означава, или с нея се назовава конкретна подправка?

Отговор: Думата меродия има няколко значения. Тя може да означава ’подправка’, но с нея могат да се назовават и конкретни подправки: магданоз, чубрица, шарена сол (смес от чубрица и други подправки, обикновено сол и червен пипер).

Въпрос: Думата едвам диалектна ли е и същата употреба като едва ли има?

Отговор: Наречието едвам е книжовна дума и има същото значение и употреба като едва.

Официален правописен речник (2012), с. 246.
ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/едва/

Заб.: Не са ли дублети в такъв случай? Обаче в правописния речник не са дадени като дублети...

Въпрос: Коя дума е правилна: заболяемост или заболеваемост?

Отговор: И двете думи са правилни и имат едно и също значение: заболяемост и заболеваемост.

Официален правописен речник, 2012, с. 264.

Въпрос: Как е правилно да се каже: Нямам нищо против или Нямам нищо напротив?

Отговор: Правилно е да се каже Нямам нищо против. При съчетание на глаголите нямам/имам с местоименията нещо/нищо се използва думата против за означаване на наличие или отсъствие на възражения, несъгласие, отрицателно отношение. С думата напротив пък се подчертава факт, напълно противоположен на казаното до момента, например Тия думи на стареца не трогнаха Павел. Напротив, от тях той почувствува в душата си нещо пепеливо.

Речник на българския език
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2/

Въпрос: Коя дума е правилна: вентролог или вентрилоквист?

Отговор: Правилно е да се употребяват и двете думи: вентролог и вентрилоквист. Думата вентролог в българския език има по-широка употреба, но може да се употреби и думата вентрилоквист.


« Страници 3 от 3; Страници показани 41-60 от 50 резултата »