Въпрос: Кой е правилният израз: толтакса или пътна такса?

Отговор: Правилният израз е пътна такса. Съществителното име toll в английския език има значение ‘такса, данък за използване на път, преминаване по мост и под.’. При съчетаването на английската дума тол и българската дума такса се получава тавтология. Затова е излишно към английската съставка тол, която означава ‘такса за използване на път’, да се прибавя българската дума такса.

Въпрос: Има ли в българския език дума хрускав?

Отговор: В българския език има прилагателно име хрускав (който издава шум при трошене, раздробяване).

Официален правописен речник (2012), с. 653.

Въпрос: Какво е значението на думата какардак?

Отговор: Значението на думата какардак е 'пръжка', тя е от турски произход и се среща в диалектите.

Български етимологичен речник, Т. 2, с. 151.

Въпрос: Правилно ли е думата принципно да се употребява със значение на по принцип?

Отговор: Думата принципно се припокрива със значението на израза по принцип във второто си значение – 'с оглед на основното, най-важното, в общи линии; по принцип, общо взето', затова е правилно тя да се употребява със значение на по принцип.

Речник на българския език, т. 14, с. 504 (https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE/).

Въпрос: Синоними ли са карфица и топлийка и каква е етимологията на двете думи?

Отговор:

Думата топлийка означава 'карфица с главичка във вид на топчица на единия край'. Тя е синоним на карфица в първото значение на думата: 'малка игла с главичка на единия край, която служи за прикачване на нещо'.
Карфица идва от гр. καρφί 'гвоздей' с умалителна наставка -ica, а топлийка
от тур. toplu igne със значение 'игла с топчица на края'.

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B0/
//https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0/

Въпрос: Думата меродия ’подправка’ ли означава, или с нея се назовава конкретна подправка?

Отговор: Думата меродия има няколко значения. Тя може да означава ’подправка’, но с нея могат да се назовават и конкретни подправки: магданоз, чубрица, шарена сол (смес от чубрица и други подправки, обикновено сол и червен пипер).

Въпрос: Думата едвам диалектна ли е и същата употреба като едва ли има?

Отговор: Наречието едвам е книжовна дума и има същото значение и употреба като едва.

Официален правописен речник (2012), с. 246.
ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/едва/

Заб.: Не са ли дублети в такъв случай? Обаче в правописния речник не са дадени като дублети...

Въпрос: Коя дума е правилна: заболяемост или заболеваемост?

Отговор: И двете думи са правилни и имат едно и също значение: заболяемост и заболеваемост.

Официален правописен речник, 2012, с. 264.

Въпрос: Как е правилно да се каже: Нямам нищо против или Нямам нищо напротив?

Отговор: Правилно е да се каже Нямам нищо против. При съчетание на глаголите нямам/имам с местоименията нещо/нищо се използва думата против за означаване на наличие или отсъствие на възражения, несъгласие, отрицателно отношение. С думата напротив пък се подчертава факт, напълно противоположен на казаното до момента, например Тия думи на стареца не трогнаха Павел. Напротив, от тях той почувствува в душата си нещо пепеливо.

Речник на българския език
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2/

Въпрос: Как се наричат жителите на гр. Прага?

Отговор: Жителите на Прага се наричат пражанипражанин и пражанка.

Официален правописен речник (2012), с. 506.

Въпрос: Коя дума е правилна: вентролог или вентрилоквист?

Отговор: Правилно е да се употребяват и двете думи: вентролог и вентрилоквист. Думата вентролог в българския език има по-широка употреба, но може да се употреби и думата вентрилоквист.


Въпрос: Каква е разликата в употребата на прилагателните имена иновативен и иновационен?

Отговор: Двете прилагателни имена не са пълни синоними, има известни разлики в значението им. И двете са образувани от съществителното иновация. Иновационен има по-общо значение: ‘който се отнася до иновации, свързан е с иновации’, а при иновативен са обособени няколко значения: 1) 'който внедрява, прилага иновации': иновативни компании, училища; 2) 'при който се проявява склонност, способност за иновации': иновативно мислене, умения; 3) 'при който се прилагат, внедряват иновации или който е резултат от прилагането на иновации'; 4) 'който проявява склонност, способност да създава нещо ново, да прилага иновации' (иновативен учител). В първите си три значения иновативен и иновационен са взаимнозаменими: иновативни/иновационни технологии, компании, продукти, подходи, мислене.

Речник на българския език: https://ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Как е правилно: епидемична обстановка или епидемиологична обстановка?

Отговор: Когато се има предвид обстановка, в която съществува епидемия, е правилно да се употребява словосъчетанието епидемична обстановка, тъй като прилагателното, което се отнася до епидемия, е епидемичен, а не епидемиологичен (прилагателното епидемиологичен се отнася до епидемиологията като наука за заразните болести).

Български тълковен речник (1994), с. 219.

Въпрос: Как е правилно: противоепидемични мерки или противоепидемиологични мерки?

Отговор: Препоръчително е в словосъчетанието противоепидемични мерки да се използва прилагателното име противоепидемичен. Прилагателните имена противоепидемичен и епидемичен са образувани от съществителното име епидемия, а прилагателните противоепидемиологичен и епидемиологичен са образувани от съществителното епидемиология, чието първо значение е 'дял от медицината, който изучава закономерностите в появата, разпространението, предотвратяването и ликвидирането на заразните болести'.

Въпрос: Как е правилно: комикс издание или комиксово издание?

Отговор: В съвременния български книжовен език съществува прилагателно име комиксов, затова е препоръчително да се употребява изразът комиксово издание.

Въпрос: Правилна ли е употребата ул. „Раковска“ вм. ул. „Раковски“, когато се назовава улицата Георги С. Раковски?

Отговор: Употребата ул. „Раковска“ не е книжовна, има разговорен характер. Правилно е улица „Раковски“.

Въпрос: Съществува ли дума водораздел, или е правилна само думата вододел?

Отговор: Освен думата вододел съществува и дума водораздел. В две от значенията си думите са синоними: 'линия, която минава по най-високите части на възвишение, планина и под. и разделя два съседни речни или морски басейна' и 'граница, която разделя две, обикн. противоположни явления, прояви, неща'. Думата вододел има и допълнително значение: 'съоръжение, предназначено за отделяне, отвеждане на вода от главни във второстепенни напоителни канали'.

Въпрос: Коя дума е правилна: съперница или съперничка?

Отговор: И двете думи са правилни и книжовни: съперница и съперничка. Въпреки разликата в образуването им, те имат едно и също значение 'жена съперник'.

Официален правописен речник (2012), с. 605.

Въпрос: Има ли дума срутище в българския език?

Отговор:

Думата срутище функционира като термин в областта на геологията за означаване на вид свлачище или земна форма, получена вследствие на срутване. Терминологичното значение на думата е 'внезапно обрушване на откосите на скални масиви (изградени от скали с твърди структурни връзки)'.
Терминът се употребява в научни и научнопопулярни издания още от първата половина на ХХ век (напр. каменно срутище, пещерно срутище), а напоследък и в административни и публицистични текстове. Производни образувания на думата са срутищен, противосрутищен, свлачищно-срутищен.
В членувана форма Срутището думата функционира и като собствено име – название на някои пещери и пещерни образувания (напр. пещера до с. Скобелево, една от залите в пещерата Съева дупка, една от галериите в пещерата Магурата).

Терминологичен речник по природни науки (2006, Институт за български език
БАН), с. 371.
Германов, Трифон. Земна механика (София, 2011).

« Страници 3 от 3; Страници показани 41-60 от 59 резултата »