Въпрос: С пълен или кратък член се членуват в изречение названията на книги, филми и под., чието заглавие е с пълен член, като например „Железният светилник“?

Отговор: Названията на книги, филми и под., чието заглавие е с пълен член, като например Железният светилник, в изречението остават непроменени на принципа на цитирането: Железният светилник“ е първата книга от известната тетралогия на Димитър Талев и Всички трябва да прочетат Железният светилник“.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.2

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата плясък в изречението Изведнъж се чу плясъкът на крилата му?

Отговор: В изречението Изведнъж се чу плясъкът на крилата му думата плясък трябва да се напише с пълен член, тъй като е подлог в изречението и словосъчетанието, в което е включена членуваната дума, може да се замести с местоимението той: Изведнъж се чу се той (плясъкът на крилата му).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: Как трябва да се членува прилагателното цял в изречението Видях го целия в кръв?

Отговор: В изречението Видях го целия в кръв прилагателното цял трябва да се членува с кратък член, тъй като е определение към допълнението го (видях го).

Официален правописен речник (2012 г.), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Как се членува съществителното огняр?

Отговор:

Съществителното огняр се членува с пълния член -ят и с краткия член -я: огнярят, огняря.
Съществителни имена от м.р. ед.ч., образувани с наставки -ар и -яр, се членуват с мекия вариант на членната морфема: -ят и -я.
Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член се пише същия(т) в изречението: Списанието е на Мартин Ходник – същия издател, който прави и списанието Малък читател“?

Отговор: В изречението: Списанието е на Мартин Ходник – същия издател, който прави и списанието Малък читател думата същия се пише с кратък член, защото е обособено определение към допълнение в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Спазват ли се правилата за членуване с пълен и кратък член в собственото име Народен театър Иван Вазов“?

Отговор: За собственото име Народен театър важат правилата за членуване с пълен и кратък член, тъй като то е собствено име, състоящо се от нарицателни имена. Например: Народният театър празнува годишнина, но Гледах новата постановка на Народния театър.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише думата език в изречението Доста я сърби езикът?

Отговор: В изречението Доста я сърби езикът съществителното език трябва да се напише с пълен член, защото изпълнява службата на подлог (може да се замени с личното местоимение той: Доста я сърби той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или кратък член се изписва думата ред в изречението: В правилника на Фонда се посочва също и процедурата по администриране, а именно: условията, редът и сроковете за формиране на размера на пенсиите?

Отговор: Думата ред в изречението: В правилника на Фонда се посочва също и процедурата по администриране, а именно: условията, редът и сроковете за формиране на размера на пенсиите се изписва с пълен член, тъй като е пояснение на думата процедурата, която е подлог в изречението.

Официален правопикен речник (2012), 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член се изписва думата пълния(т) ​в изречението: Пълния текст може да намерите на адрес...

Отговор: В изречението: Пълния текст може да намерите на адрес... думата пълния се пише с кратък член, тъй като не е от групата на подлога и словосъчетанието пълния текст може да се замести с него в изречението: Пълния текст може да намерите на адрес = Него може да намерите на адрес...

Официален правописен речник (2012), 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или кратък член се пише Деня(т) в следния случай: Очакваме Ви на най-радостния ден - Деня на детето?

Отговор: В изречението Очакваме Ви на най-радостния ден - Деня на детето думата Деня се пише с кратък член, тъй като е обособено приложение към израза на най-радостния ден, който не е подлог в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членуват думите лимит и период в изречението За всяка следваща година от действието на договора лимитът и периодът остават непроменени?

Отговор: В изречението За всяка следваща година от действието на договора лимитът и периодът остават непроменени думите лимит и период се членуват с пълен член, тъй като са подлози в изречението и могат да се заместят с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се напише думата народ в лозунга Народът срещу партиите?

Отговор: В лозунга Народът срещу партиите думата народ трябва да се напише с пълен член, тъй като лозунгът е оформен като заглавие, а членуваните форми от м.р. ед.ч. в заглавия се пишат с пълен член, ако са употребени самостоятелно и не са след предлог.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.2.

Заб.: Към коя подкатегория да се отнесе? Не е собствено име, затова не е при "Железният светилник".

Въпрос: Собственото име Белият дом членува ли се според общите правила, или се членува само с кратък член в изречение?

Отговор: Собственото име Белият дом се членува според общите правила, т.е. в изречението може да бъде с пълен или с кратък член.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член е правилно: Това не е твоя или твоят стил?

Отговор: Правилно е изписването с пълен член Това не е твоят стил.
вж. ОПР (2012), т. 17.6.1.3.
Въпрос: Трябва ли да се членува прилагателното име испанска в израза Седмица на българската и испанската литература?

Отговор: В израза Седмица на българската и испанската литература прилагателното име испанска трябва да се членува, тъй като се имат предвид два различни обекта: българската литература и испанската литература.

Въпрос: Правилно ли е да се членува прилагателното патентно в изречението: Патентното ведомство съобщи, че...?

Отговор: В изречението: Патентното ведомство съобщи, че... е правилно прилагателното име патентно, влизащо в състава на собственото име Патентно ведомство, да се членува. Правилото е, че съставни собствени, изградени от нарицателни имена, се членуват.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се пише името на връх Злия зъб?

Отговор: Името на връх Злия зъб трябва да се пише с кратък член. С кратък член независимо от службата си в изречението се пишат собствените имена на географски обекти от м.р. ед.ч., чиято основна форма е членувана (Юндола, Кайлъка, Хисаря, Леденика, Превала и под.).

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.4.

Въпрос: Трябва ли да се членува Министерски съвет в израза в сградата на Министерския съвет?

Отговор: В израза в сградата на Министерския съвет собственото име Министерски съвет трябва да се членува (с кратък член, тъй като е след предлог, не е подлог). Съставните собствени имена, изградени от нарицателни имена, се членуват според общите правила за членуване в българския език. Срв. също: Намерих книгата в Националната библиотека; Брат ми работи в Българската национална телевизия.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: Как е правилно да се членува при подпис - екипа или екипът?

Отговор: Правилно е да се членува с пълен член: екипът.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членува съществителното име инсулин в изречението От алпиниста е открит само инсулинът?

Отговор: В изречението От алпиниста е открит само инсулинът съществителното име инсулин се членува с пълен член. Това е подлог в изречечението и може да се замени с местоимението той: От алпиниста е открит само той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

« Страници 4 от 6; Страници показани 61-80 от 118 резултата »