Въпрос: Как е правилно да се членува думата най-добрия в изречението: Постъпката ти те прави най-добрия човек?

Отговор: Правилно е думата да се напише с кратък член, тъй като не е подлог в изречението или определение към подлога. Подлогът може да се замества с една от думите той, тя, то, те. В случая думата постъпката е подлог, тъй като Постъпката ти (= тя) те прави най-добрия човек.
Словосъчетанието най-добрия човек се отнася до допълнението те (тебе), а не до подлога постъпката.

Официален правописен речник, 2012, т. 17.6.2.2.

Въпрос: Трябва ли да има запетая в изречението: Смених си работата най-вече защото имах нужда от по-висока заплата?

Отговор: В изречението не трябва да има запетая: Смених си работата най-вече защото имах нужда от по-висока заплата.
Не се отделят със запетая две прости изречения, ако пред съюза или съюзната дума (защото) стои уточняваща дума или израз (в случая такава дума е най-вече).

Официален правописен речник, 2012, т. 90.

Въпрос: Ограждат ли се в кавички имената на моделите автомобили, например Нисан Микра“?

Отговор: Имената на моделите автомобили се ограждат в кавички: Купих си бял „Нисан Микра"; Пред входа е спрял „Опел Астра". Ако обаче името на модела е написано на латиница, кавички не се пишат, тъй като собствените имена, изписани с некирилска графика, не се ограждат в кавички: Харесва ли ти този Nissan Micra?; Става въпрос за Opel Astra.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2, т. 105.6.

Въпрос: Как се пише думата опел в изречението Там са спрели два опела?

Отговор: В изречението Там са спрели два опела думата опел се пише с малка буква и без кавички, тъй като не е употребена като собствено име на търговска марка, а като съществително нарицателно, с което се назовава предмет.

Официален правописен речник (2012), т. 42.2, т. 106.3.

Въпрос: Поставя ли се в кавички „Добротолюбие“ и ако се членува?

Отговор: Тъй като названието идва от заглавие на текст, е необходимо да се поставя в кавички. Това е в сила и когато названието се членува: Добротолюбието1.

Официален правописен речник (2012)
, т. 104.3.4.

1 Добротолюбие (Филокалия) е двутомен сборник с наставления за духовен живот, съставен от Никодим Светогорец (1748 1809) и отпечатан във Венеция през 1782 г.
Паисий Величковски (1722
1794) от Атон прави църковнославянския превод на Добротолюбието през 1793 г. и същата година то е отпечатано в Санкт Петербург. Сборникът има голямо разпространение и влияние в православния свят (вж. //dobrotoliubie.blogspot.com/).

Въпрос: Отделя ли със запетая обаче в израза: В този случай обаче....?

Отговор: В израза: В този случай обаче... пред и след обаче НЕ се пише запетая.
Пред обаче се пише запетая само когато с обаче започва просто изречение в състава на сложното: Напр. Вчера ние се върнахме, обаче те останаха.

Въпрос: Пише ли се запетая пред или след и в изречението Излязохме и въпреки че времето не беше много хубаво, разходката си беше приятна?

Отговор: В изречението Излязохме и въпреки че времето не беше много хубаво, разходката си беше приятна не трябва да има запетая нито пред, нито след съюза и. Пред и няма запетая, защото не се отделят със запетая две прости изречения (в случая Излязохме и разходката си беше приятна), ако са непосредствено свързани със съюза и и ако всяко от тях е независимо и може да се употребява самостоятелно. След и не трябва да има запетая, защото не се пише запетая между два съюза (в случая и и въпреки че), които следват непосредствено един след друг и въвеждат различни прости изречения (в случая и свързва изреченията Излязохме и разходката си беше приятна, а въпреки че въвежда изречението времето не беше много хубаво), при условие че първият съюз е неударен и едносричен.

Официален правописен речник (2012), т. 91.1, т. 93.

Въпрос: С пълен или с кратък член е правилно да се членува в случая: Моментът, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят.

Отговор: В конкретния случай е правилно да се членува с пълен член: Моментът, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят. Случаят е по-особен, тъй като в изречението членуваното съществително моментът е пояснено от две прости изречения, но самото съществително НЕ се свързва с глагол сказуемо. В такива случаи, ако пред съществителното няма предлог, то се членува с пълен член, но ако пред съществителното има предлог, то се членува с кратък член. Срв. В момента, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.2.

Въпрос: Има ли запетая в изречението: Бъдете готови за учебната година, независимо каква ще бъде.

Отговор: В изречението Бъдете готови за учебната година, независимо каква ще бъде има запетая на границата между двете прости изречения по общите правила. Думата независимо НЕ Е уточняваща дума.

Официален правописен речник (2012), т. 86)

Въпрос: Как е правилно: обръщение към или обръщение до?

Отговор: Правилни са и двете съчетания.

Въпрос: Коя е правилната членувана форма на числителното име четири: четирите или четирте?

Отговор: Правилната членувана форма на числителното име четири е четирите.

Официален правописен речник (2012), с. 661.

Въпрос: Има ли запетая след честно казано в изречението Честно казано, ти се справи по-добре от мен?

Отговор: В посоченото изречение изразът честно казано функционира като вметнат и трябва да се отдели със запетая.
Правилно е: Честно казано, ти се справи по-добре от мен.

Официален правописен речник (2012), т. 81.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: ботолинов или ботулинов (токсин)?

Отговор: Правописът на думата е с у (от съществителното ботулин): ботулинов (токсин). Срв. ботокс.

Официален правописен речник (2012), с. 180.

Въпрос: Каква е правилната форма за множествено число на думата лист в съчетанието клетвен лист: клетвени листи или клетвени листове?

Отговор: Формата за множествено число на думата лист, когато става въпрос за лист хартия, е листове. Правилно е клетвени листове.

Официален правописен речник (2012), с. 356.

Въпрос: Как е правилно: мерна се или мярна се?

Отговор: Двете форми са равностойни дублети: правилно е както мерна се, така и мярна се.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 314.

Въпрос: Коя дума е правилна: заболяемост или заболеваемост?

Отговор: И двете думи са правилни и имат едно и също значение: заболяемост и заболеваемост.

Официален правописен речник, 2012, с. 264.

Въпрос: След любимо или след селце трябва да се постави запетая в обръщението училище любимо от моето селце?

Отговор:

Запетаята трябва да се напише след думата селце, тъй като както любимо, така и от моето селце влизат в рамките на обръщението.
Правилно е: Училище любимо от моето селце, отново прага ти прекрачвам с трепетно сърце.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Има ли шпации от двете страни на наклонената черта, когато тя се използва за отделяне на кода на населеното място от телефонния номер?

Отговор: Не се поставят шпации, когато наклонената черта се използва за отделяне на кода на населеното място от телефонния номер: 02/895 66 76.

Официален правописен речник (2012), т. 117.

Въпрос: Трябва ли да има запетая след важното за теб в изречението Важното за теб е важно и за нас?

Отговор: Правилно е изречението да се напише без запетая: Важното за теб е важно и за нас.
Това изречение е просто и Важното за теб не е вметната, нито обособена част, затова няма основание да се отделя със запетая.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата скинар: скинара, скинарът или скинаря, скинарят?

Отговор: Правилно е думата да се членува с членните форми и -ят: скинаря, скинарят, тъй като е съществително име, образувано с наставката -ар.

Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.
Официален правописен речник (2012), с. 578.

« Страници 42 от 43; Страници показани 821-840 от 860 резултата »