Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува прилагателното име автоматичният в изречението Това е автоматичният правопис?

Отговор: В изречението Това е автоматичният правопис прилагателното име автоматичният трябва да се членува с пълен член, тъй като словосъчетанието автоматичният правопис се свързва с глагола съм.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: Как е правилно да се членува съществително име смартфон в изречението Тя избра Samsung - смартфона на смелите?

Отговор: Правилно е да се членува с кратък член: смартфона, тъй като членуваната дума е определение към второстепенна част в изречението и цялото словосъчетание може да се замени с местоимението него, а не с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), 17.6.2.2.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата уплътнител в изречението: Преди да се положи уплътнителят, е задължително вграждането на...?

Отговор: Правилно е съществителното име уплътнител да се членува с пълен член, тъй като в изречението може да се замени с той: Преди да се положи уплътнителят, е задължително вграждането на... (за разлика от: Преди да положат уплътнителя... (Преди да положат него – заменя се с него, а не с той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: Как трябва да се членува думата ваш в изречението: Единственото място в интернет пространството, където имате 100% контрол, е вашият уебсайт?

Отговор: Думата ваш трябва да се членува с пълен член, тъй като е подлог в простото изречение, в което е употребена, и може да се замени с местоимението той: Единственото място в интернет пространството (...), е вашият уебсайт.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или кратък член се членува думата системен в изречението: В доклада се разглежда системният характер на днешните екологични проблеми?

Отговор: В изречението: В доклада се разглежда системният характер на днешните екологични проблеми думата системен се членува с пълен член, защото се отнася към подлога - характер. Цялото словосъчетание системният характер може да се замени с местоимението той (разглежда се той). Затова думата системен се членува с пълен член.

Въпрос: Как е правилно да се каже: Отивам на рецепция или Отивам на рецепцията?

Отговор: В изречението: Отивам на рецепция нечленуваното съществително име означава, че става дума за неопределено, неконкретно място, което е рецепция, напр. Сънувах, че съм на рецепция (т.е. някаква рецепция). Но ако се има предвид конкретна рецепция, трябва да се използва членуваната форма: Отивам на рецепцията.

Въпрос: С пълен или кратък член е правилно да се членува думата килограм в изречението: Продавам доматите по 3 лв. килограма?

Отговор: Правилно е думата килограм да се членува с кратък член: Продавам доматите по 3 лв. килограма. Думата килограм не е подлог в изречението, т.е. не е възможна замяна с местоимението той.

Официален правописeн речник (2012), т. 17.6.2.

Въпрос: Как е правилно да се членува съществителното име юбиляр: юбилярят или юбилярът?

Отговор: Правилно е да се членува с членна форма -ят: юбилярят. Съществителните имена, образувани с наставки -ар и -яр, се членуват с членни форми -я, -ят: лекар лекаря(т), огняр огняря(т).

Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.

Въпрос: Правилно ли е да се членува името Софийски градски съд, например: в Софийския градски съд или в Софийски градски съд?

Отговор: Правилно е името да се членува: в Софийския градски съд. Съставните собствени имена, образувани от нарицателни имена, се членуват: Българската национална телевизия представя...; Ще отида в Столичната библиотека; Той работи в Министерството на образованието и науката.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: С пълен или кратък член се членува думата основен в изречението: Вашата удовлетвореност от предлаганите от дружеството услуги е основният ни приоритет?

Отговор: Думата основният се членува с пълен член: Вашата удовлетвореност от предлаганите от дружеството услуги е основният ни приоритет, тъй като словосъчетанието, в което участва, се свързва с глагола съм.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата замисъл в изречението Замисъла си го биваше?

Отговор: В изречението съществителното замисъл трябва да се членува с кратък член, защото не е подлог, което означава, че не може да се замени с местоимението той (може да се замени с местоимението него): него си го биваше. Затова правилно е: Замисъла си го биваше.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата символ в изречението: Аз си подарявам по едно разлистено върбово клонче символа на безсмъртието?

Отговор: В изречението думата символ трябва да се членува с кратък член: Аз си подарявам по едно разлистено върбово клонче символа на безсмъртието. Думата символ пояснява думата клонче, която не е подлог в изречението и е невъзможна замяната на цялото словосъчетание - символа на безсмъртието - с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член е правилно да се членува думата шампион в изречението: Размер, форма и стил: идеалната комбинация, която прави Swift 5 шампиона на преносимите компютри?

Отговор: Правилно е думата шампион да се членува с кратък член: Размер, форма и стил: идеалната комбинация, която прави Swift 5 шампиона на преносимите компютри. В изречението Swift 5 е допълнение (възможна е замяната му с личното местоимение го: прави го шампион). Шампион е определение към Swift 5, т.е. определение към допълнението, а не към подлога в изречението, затова трябва да се членува с кратък член.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата официален в изречението: Планираме официалният старт на
програмата да е на 10.2.2020 г.
?

Отговор: Правилно е думата официалният да се членува с пълен член: Планираме официалният старт на програмата да е на 10.2.2020 г., защото е съгласувано определение към подлога в изречението. Това означава, че е възможна замяната на цялото словосъчетание, в което тя участва, с личното местоимение той: Планираме той да е на 10.2.2020 г.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: Трябва ли да се членува думата настоящ в изречението: Постоянният и настоящият адрес се намират на територията на община Варна?

Отговор: В изречението: Постоянният и настоящият адрес се намират на територията на община Варна, думата настоящ също трябва да се членува. В случая прилагателните постоянният и настоящият се отнасят до два еднотипни обекта (два различни адреса), затова и двете се членуват, а сказуемото е в множествено число.

Въпрос: С пълен или с кратък член е правилно да се членува думата единствен в изречението: Защото може вие да сте единственият им пристан и спасение?

Отговор: Правилно е думата да се членува с пълен член, тъй като участва в съчетание с глагола съм: Защото може вие да сте единственият им пристан и спасение. Пълен член се пише, когато членуваната дума се свързва с глаголите съм, бъда, оказвам се, изглеждам, ставам (в значение ‘превръщам се в’), казвам се, наричам се, представлявам (в значение ‘съм’).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: ​Как е правилно да се членуват прилагателните имена в изречението: Институтът е желаният, мечтаният пристан, но е и най-непостижимият и най-недостъпият?

Отговор: Правилно е прилагателните имена в изречението да се членуват с пълен член: Институтът е желаният, мечтаният пристан, но е и най-непостижимият и най-недостъпният. Пише се пълен член, когато членуваната дума или словосъчетанието, в което тя участва, се свързва с един от следните глаголи: съм, бъда, оказвам се, изглеждам, ставам (в значение 'превръщам се в'), казвам се, наричам се, представлявам (в значение 'съм').

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: Как трябва да се членува прилагателното минал в изречението: Миналия четвъртък по телевизия „Скат“ даваха хубаво предаване?

Отговор: В изречението: Миналия четвъртък по телевизия „Скат“ даваха хубаво предаване, думата миналия трябва да се напише с кратък член, тъй като не е подлог (не е възможна замяна с личното местоимение той; срв. Тогава по телевизия „Скат“ даваха хубаво предаване).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: ​Как е правилно да се членува прилагателното име мой в изречението: Това те прави моя герой?

Отговор: Правилно е прилагателното име мой в изречението да се членува с кратък член: Това те прави моя герой. Изразът моя герой пояснява местоимението те, което се замества с него, а не с той. Затова изразът моя герой трябва да се членува с кратък член.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член се пише прилагателното име следващия в изречението Следващия път ще видим?

Отговор: В изречението Следващия път ще видим прилагателното име следващия се пише с кратък член, тъй като словосъчетанието следващия път е обстоятелствено пояснение, а не подлог. Показателна за това е и невъзможността словосъчетанието да се замени с местоимението той (заменя се с тогава: Тогава ще видим).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

« Страници 5 от 6; Страници показани 81-100 от 118 резултата »