Въпрос: Кое е правилното изписване: северноамерикански или североамерикански?

Отговор: Правилно е да се напише северноамерикански (от Северна Америка).

Официален правописен речник (2012), с. 571

Въпрос: Кое название е правилно: Божия мост или Божите мостове?

Отговор: Правилни са и двете названия: Божия мост и Божите мостове, доколкото означават един географски обект, известен и с двете си названия.

Въпрос: Как е правилно: воевода или войвода?

Отговор: Правописът на думата е войвода.

Официален правописен речник (2012), с. 197.

Въпрос: Как е правилно: демострационен или демонстрационен?

Отговор: Правилната форма е демонстрационен. Срв. още: демонстрация, демонстрант, демонстративен.

Официален правописен речник (2012), с. 225.

Въпрос: Как е правилно: изкусителен или изкушителен?

Отговор: Въпреки че глаголите изкуся (се) и изкуша (се) са дублети, формите изкусителен и изкушителен не са дублетни.
Правилната форма на прилагателното е изкусителен.

Официален правописен речник (2012), с. 290.

Въпрос: Как е правилно: взаимоизгоден или взаимноизгоден?

Отговор: Правилната форма на прилагателното е взаимноизгоден.

Официален правописен речник (2012), с. 190.

Въпрос: Как е правилно: конкурентоспособен или конкурентноспособен?

Отговор: Правилната форма на прилагателното е конкурентоспособен.

Официален правописен речник (2012), с. 333.

Въпрос: Как е правилно: мълчелив или мълчалив?

Отговор: Правописът на думата е мълчалив.

Официален правописен речник (2012), с. 388.

Въпрос: Коя е правилната форма на думата: етикиране или етикетиране?

Отговор: Правилната форма е етикетиране, тъй като думата е производна от глагола етикетирам, образуван от съществителното име етикет.

Официален правописен речник (2012), с. 258.

Въпрос: Слято или разделно трябва да се напише ведно̀ в изречението Дишай ведно̀ с природата?

Отговор:

В изречението Дишай ведно с природата думата ведно се пише слято, тъй като е наречие, а не съчетание от предлог и числително име.

Срв.: В едно мигновение ми се откри цялата истина.

Официален правописен речник (2012), с. 188.

Въпрос: Как е правилно да се напише: констелация или констилация?

Отговор: Правописът на думата е констелация от лат. stella (звезда).

Официален правописен речник (2012), с. 334.

Въпрос: Как е правилно да се напише: фастфуд или фастфууд?

Отговор: Думата се пише с едно у: фастфуд.

Официален правописен речник (2012), с. 639.

Въпрос: Как е правилно да се напише: гайковерт или гайковърт?

Отговор: Правилно е да се напише с Е: гайковерт.

Физико-математическа и техническа енцикопедия, т. 1 (1989), с. 472.

Въпрос: Как е правилно: пастозен или пастьозен, когато прилагателното се отнася до техника в живописта?

Отговор: Правилната форма на прилагателното е пастьозен 'който се получава от дебелината на пигментния слой в картина'.

Речник на чуждите думи в български (1998), с. 605.

Въпрос: Как е правилно да се напише: заприходяване в склад или заприхождане в склад?

Отговор: Правилната форма на съществителното име е заприходяване. То е образувано от глагола заприходявам.

Официален правописен речник (2012), с. 274.

Въпрос: Как е правилно да се пише: висшист или вишист?

Отговор: Правописът на думата е висшист. Тя е образувана от прилагателното висш с наставка -ист.

Официален правописен речник (2012), с. 194.

Въпрос: Как е правилно: тайнствен или таинствен?

Отговор: Правилната форма на прилагателното е тайнствен. Срв. още: тайна, тайнственост, тайнство.

Официален правописен речник (2012), с. 609.

Въпрос: Как е правилно: защитава или защищава?

Отговор: Правилно е формите на глагола защитавам да се пишат с т: защитава.

Официален правописен речник (2012), с. 279.

Въпрос: Кои са правилните форми за повелително наклонение на глагола присвояприсвой, присвойте или присвои, присвоете?

Отговор: Правилните форми за повелително наклонение на глагола присвоя са присвои – за ед.ч., и присвоете – за мн.ч.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 789.

Въпрос: Формата за повелително наклонение на глагола откроя (се) открои (се) ли е, или открой (се)?

Отговор: Формата за повелително наклонение на глагола откроя (се) е открой (се), откройте (се).

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 455.

« Страници 7 от 10; Страници показани 121-140 от 184 резултата »