Въпрос: Как е правилно: посдокторант или постдокторант?

Отговор: Правописът на думата е постдокторант. Образувана е със съставката за образуване на сложни думи пост-.
Срв. още: постмодернизъм, постимпресионизъм, посттравматичен и др.

Официален правописен речник (2012), с. 501.
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-/

Въпрос: Как е правилно: интеркултурна или интеркултурална (инициатива)?

Отговор: На български е правилно да се употребява прилагателното интеркултурен: интеркултурна инициатива.

Въпрос: Как е правилно: инициирам или иницирам?

Отговор: Правилно е да се пише с две и: инициирам.

Официален правописен речник (2012), с. 304.

Въпрос: Как е правилно: недочувам или не дочувам?

Отговор: Правилно е да се пише слято: недочувам, тъй като глаголът е образуван от представката недо- и корена -чува- (срв. и недояждам, недовиждам, недоглеждам, недоверявам и др.).

Официален правописен речник (2012), с. 407.

Въпрос: Как е правилно: пинсета или пинцета?

Отговор: Думата има дублетни форми: пинсета и пинсети (препоръчителната форма е пинсета), както и пинцет и пинцета (препоръчителната форма е пинцет). Думата е заета от френски (pincette) или от немски (Pinzette).

Официален правописен речник (2012), с. 461.

Въпрос: Как е правилно: по надолнището или по нанадолнището?

Отговор: Правилно е да се пише по нанадолнището, тъй като единствено думата нанадолнище е включена в Официалния правописен речник. До преди това двете думи са били дублети, но в речника от 2012 г. думата надолнище е отпаднала поради по-ниската честота на употреба.

Официален правописен речник (2012), с. 397.

Въпрос: Как е правилно да се напише: патрондаж или патрондаш?

Отговор: Правилно е да се напише с ш: патрондаш.

Официален правописен речник, 2012, с. 455.

Въпрос: Как е правилно да се напише: бонзай или бонсай?

Отговор: В българския книжовен език е установено думата да се пише със з: бонзай.

Официален правописен речник, 2012, с. 179.

Въпрос: Как е правилно да се напише: отича или оттича?

Отговор: Думите отича и оттича (се) са форми на два отделни глагола с различно значение.
Глаголът отичам (за наранено, болно място по тялотоподувам се) се пише с едно т: От удара ръката му започва да отича.
Глаголът оттичам (се) (за река или течност отдалечавам се, докато тека) се пише с две т: Каналът се оттича в реката.

Официален правописен речник, 2012, с. 443 и с. 447.

Въпрос: Как е правилно: кметски наместник или кметски намесник?

Отговор: Правилно е: кметски наместник.
(вж. ОПР, с. 396)

Въпрос: Как е правилно да се пише: снаражение или снаряжение?

Отговор: Правописът на думата е снаряжение.
Думата е от руски произход (снаряжéние 'военна екипировка'), а формата снаражение в български е некнижовна.

Официален правописен речник (2012), с. 585.
Български етимологичен речник. Т. 7. Сло̀во – теря̀свам (2010), с. 237.

Въпрос: Как е правилно: судоко или судоку?

Отговор: Правописът на думата е судоку.

Официален правописен речник (2012), с. 600.

Въпрос: Как е правилно: заимствам или взаимствам?

Отговор: Правилната форма на глагола е заимствам. Срв.: Кундера вероятно заимства името на романа си от лекцията на Томас Ман Изкуството на романа от 1939 г.“.

Официален правописен речник (2012), с. 268.

Въпрос: Как е правилно: взаимоизгоден или взаимноизгоден?

Отговор: Правилната форма на думата е взаимноизгоден.

Официален првописен речник (2012), с. 190.

Въпрос: Как се предава на български названието на електронното компютърно устройство за достъп до интернет: суич или суитч?

Отговор: Правописът на думата е суич.

Речник на новите думи в българския език (2010), с. 417.

Въпрос: Как е правилно: проветрив или проветлив?

Отговор: Правилната форма на думата е проветрив.

Официален правописен речник (2012), с. 526.

Въпрос: Как е правилно: флаер или флайер?

Отговор: Правописът на думата е флаер.

Официален правописен речник (2012), с. 641

Въпрос: Как е правилно да се пише: експлоатация или експлатация?

Отговор: Правописът на думата е експлоатация.

Официален правописен речник (2012), с. 251.

Въпрос: Как е правилно да се пише: вездесъщ или въздесъщ?

Отговор: Правилно е да се пише вездесъщ.

Официален правописен речник (2012), с. 188.

Въпрос: Как е правилно: тридесет или трийсет?

Отговор: Правилни са и двата варианта: тридесет и трийсет, но препоръчително е трийсет.

Официален правописен речник (2012), с. 623.

« Страници 9 от 10; Страници показани 161-180 от 184 резултата »