Въпрос: Кой е правилният писмен вариант: шейсет или шестдесет?

Отговор: И двата варианта на изписване са правилни, тъй като формите са дублетни. Официалният правописен речник (2012 г.) посочва като препоръчителен по-краткия вариант шейсет.

Официален правописен речник (2012), с. 667.

Въпрос: Как е правилно да се напише: имени дни или именни дни?

Отговор: В съчетанието имени дни думата имени се пише с една буква н. В случая няма условие за употреба на двойно н, тъй като в основната форма на прилагателното имен няма завършек -нен, при който звукът е да изпада.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 302.

Въпрос: Как трябва да се изпише членуваното числителното редно дванайсетия с цифра и букви – 12-ия или 12-я?

Отговор: Членуваното числителното редно дванайсетия трябва да се изпише със следната комбинация от цифри и букви: 12-ия. Арабската цифра отбелязва думата до звука тдванайсет, след което с букви се доизписва неотбелязаната от цифрата част -ия от членуваното числително редно име.

Въпрос: С какъв член трябва да се напише думата риск в изречението Да се предотврати рискът от заболявания?

Отговор: Думата риск в изречението Да се предотврати рискът от заболявания трябва да се напише с пълен член. Тя е подлог в изречението и е възможна замяната на словосъчетанието, в което e включена, с личното местоимение той: Да се предотврати той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С какъв член трябва да се напише думата потребител в изречението При промяна на статуса на потребителя е необходимо да се информира отговорното лице?

Отговор: В изречението При промяна на статуса на потребителя е необходимо да се информира отговорното лице членуваната дума потребител трябва да се напише с кратък член, тъй като не е съгласувано определение към подлога в изречението (отговорното лице) и целият израз, в който е думата потребителя, не може да се замести с местоимението той: Тогава е необходимо да се информира отговорното лице.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Трябва ли да се пише запетая пред думата докато в изречението Забавлявай се, докато пътуваш?

Отговор: Пред думата докато в изречението Забавлявай се, докато пътуваш трябва да се пише запетая, за да се отделят двете прости изречения, съставящи сложното: Забавлявай се и докато пътуваш.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Къде трябва да се поставят запетаи в изречението Независимо какъв е твоят автомобил, той заслужава най-добрата грижа?

Отговор: В изречението Независимо какъв е твоят автомобил, той заслужава най-добрата грижа трябва да се постави запетая между думите АВТОМОБИЛ и ТОЙ, за да се отделят двете прости изречения Независимо какъв е твоят автомобил и той заслужава най-добрата грижа, които са свързани безсъюзно.

Официален правописен речник (2012), т. 85.

Въпрос: Трябва ли да се пише запетая в изречението Млада и красива, тя се появи на сцената?

Отговор: В изречението Млада и красива, тя се появи на сцената трябва да се постави запетая, която да отдели обособената част Млада и красива от останалите части на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Трябва ли да се поставят кавички при изписване на имената на улиците?

Отговор: Имената на улиците се ограждат в кавички. Те представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетания, каквито са и църква „Свети Седмочисленици“, хотел „Лазур“, вестник „Стършел“ и др. под.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата звероукротител в изречението Трябва да говоря с Даниел Звероукротителя?

Отговор: В изречението Трябва да говоря с Даниел Звероукротителя думата Звероукротител трябва да се членува с кратък член, тъй като е прозвище (прякор) от м.р. ед.ч. и винаги се пише с кратък член независимо от службата си в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.3.

Въпрос: Необходимо ми е точно формулирано пунктуационното правило, отнасящо се до съотносителните съюзи. Къде да го намеря, не го откривам в „Официалния правописен речник“.

Отговор: Съотносителните съюзи могат да свързват еднородни части в простото изречение – тогава е в сила правилото, че съюзно свързаните еднородни части се отделят със запетая: С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт.

Официален правописен речник (2012), т. 79.2.

В състава на сложното изречение съотносителните съюзи могат да свързват прости изречения – тогава е в сила правилото, че съюзно свързаните прости изречения се отделят със запетая: Министърът нито отрече, нито потвърди информацията.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата АВОКАДО? Има ли изобщо такава форма?

Отговор: Думата авокадо няма форма за множествено число в български.

Въпрос: Кой е правилният вариант: пряспа или преспа?

Отговор: Думите пряспа и преспа са дублети.

Официален правописен речник (2012), с. 517 и с. 535.

Въпрос: Къде трябва да се поставя запетая при обръщение в писма, имейли и др. подобни?

Отговор: Обръщенията, с които започва текстът в писма, имейли и др., трябва да се отделят със запетаи. Ако след поздрава е изпозван удивителен знак, запетая се поставя само пред обръщението:

Здравей, Георги,
Пиша ти, за да ти съобщя, че получих пратката в срок.


или

Здравей, Георги!
Пиша ти, за да ти съобщя, че получих пратката в срок.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Каква е правилната форма на множественото число на думата „член“ и на думата „участник“ в изреченията: В срещата участваха 5 ЧЛЕНА/ЧЛЕНОВЕ на работната група, На срещата присъстваха 5 УЧАСТНИКА/УЧАСТНИЦИ?

Отговор: Тъй като става въпрос за лица, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число: „5 членове“ и „5 участници“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата „доставчик“ в примерите: офертите на двамата доставчици или офертите на двата доставчика?

Отговор: Думата „доставчик“ може да назовава както лица, така и нелица. Ако доставчикът е лице, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число „двама доставчици“, ако е нелице (фирма, дружество и т.н.), правилно е да се използва бройната форма „два доставчика“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.4.

Въпрос: Как е правилно да се каже/напише – ЛИСТОВЕ или ЛИСТИ (хартия)?

Отговор: Думата лист със значение къс хартия има форма за мн.ч. листове; със значение част на растениеима форма за мн.ч. листа и по-рядко листи. Останалите форми за множествено число на думата в едното или в другото значение са некнижовни.

Въпрос: Необходимо ли е да се поставят кавички при изписването на фирми, когато името на фирмата е изписано с главни букви – напр. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД?

Отговор: Името на фирмата не се огражда в кавички, тъй като е използван специфичен шрифтов стил (по-точно блокшрифт): УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Официален правописен речник (2012), т. 105.4.

Въпрос: Правилно ли е съгласуването на сказуемото и местоименията в изречението „Според съобщенията на таблото за обяви какво или кой би могъл да помогне на Петър“?

Отговор: Съгласуването в изречението Според съобщенията на таблото за обяви какво или кой би могъл да помогне на Петър? е правилно.

Въпрос: Как е правилно да се напише: „кафеени зърна“ или „кафени зърна“?

Отговор: Прилагателното кафеен се отнася до растението кафе, а прилагателното кафени до напитката, затова правилно е кафеени зърна, кафеена плантация, но кафена чашка, кафена лъжичка.

« Страници 1 от 47; Страници показани 1-20 от 937 резултата »