Въпрос: Как е правилно да се напише: имени дни или именни дни?

Отговор: В съчетанието имени дни думата имени се пише с една буква н. В случая няма условие за употреба на двойно н, тъй като в основната форма на прилагателното имен няма завършек -нен, при който звукът е да изпада.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 302.

Въпрос: Кой е правилният вариант: пряспа или преспа?

Отговор: Думите пряспа и преспа са дублети.

Официален правописен речник (2012), с. 517 и с. 535.

Въпрос: Как е правилно да се пише: свещеник или свещенник?

Отговор: Думата свещеник се пише с едно н, тъй като е образувана от прилагателното свещен и наставка -ик. Съществителни, образувани от прилагателни, които завършват на -ен, и наставка -ик, се пишат с едно нсвещеник, рожденик (от рожден), именик (от имен). А съществителните, образувани от прилагателни, завършващи на -нен, се пишат с двойно н: съвременник от съвременен, пустинник от пустинен, странник от странен.

Официален правописен речник (2012), с. 568 и т. 16.2.

Въпрос: Кой е правилният вариант: повествование или повествувание?

Отговор: Формите повествование и повествувание са дублети, затова и двата варианта са правилни. Вариантът повествувание е препоръчителен.

Официален правописен речник (2012), с. 466.

Въпрос: Как е правилно да се напише: тулумба или толумба?

Отговор: Правилното изписване на думата е с y: тулумба.

Официален правописен речник (2012), с. 626.

Въпрос: Как се пише думата умърлушен – с О или с У?

Отговор: Думата се пише с У: умърлушен.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

Въпрос: С буква О или с буква У се пише думата ощипан?

Отговор: Думата се пише с буква О ощипан.

Официален правописен речник (2012), с. 449.

Въпрос: Кой е правилният вариант: издръжлив или издържлив?

Отговор: Правилният вариант на прилагателното е издръжлив, тъй като наличието на две съгласни, в случая -жл-, изисква употреба на съчетание -ръ- пред тях. Според правилото в многосрични думи се пише и изговаря -ър-, ако след съчетанието има една съгласна (напр. издържам).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 10.2, 10.3.

Въпрос: Законосъобразен или законносъобразен?

Отговор: Прилагателното законосъобразен се пише с едно н, защото се отнася към съществителното закон. Означава 'установен, съобразен със закона' и не е производно от прилагателното законен.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 269.

Въпрос: Как е правилно: осреднен или усреднен?

Отговор: Глаголите осредня и усредня са дублети, затова и формите им за минало страдателно причастие са дублетни: осреднен и усреднен.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 447, с. 961.

Въпрос: Как е правилно: кумулативен или комулативен?

Отговор: Правилно е кумулативен.

Официален правописен речник (2012), с. 347.

Въпрос: Как е правилно да се напише: джафкам или джавкам?

Отговор: Правилно е да се напише с ф: джафкам.

Официален правописен речник (2012), с. 228.

Въпрос: Защо думата оттенък се пише с двойно т?

Отговор: Думата е заета от руски – оттенок. Двойно т се пише въз основа на морфологичния принцип, общ и за двата езика: от е представка, коренът е от старобългарското ТЯНЬ – сянка.

Официален правописен речник (2012), с. 447.

Въпрос: Коя е правилната форма на думата: разкрещяли се или разкрещели се?

Отговор: Правилно е: разкрещели се.

Официален правописен речник (2012), т. 6.2.

Въпрос: Как е правилно да се изговаря членуваното съществително име от женски род кръвта?

Отговор: Правилният изговор е кръвтА, а не кръвтЪ, тъй като последната гласна е под ударение.

Въпрос: С буквата и или с й трябва да се напише местоимението им в съчтанието да им звънят?

Отговор: Личното местимение им се пише винаги с буквата и независимо от изговора: да им звънят, ще им кажа и т.н.

Официален правописен речник (2012), т. 4.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише – сокоизстисквачка или сокоизтисквачка?

Отговор: Пише се сокоизстисквачка.

Официален правописен речник (2012), с. 586.

Въпрос: Как е правилно: връстник или връсник?

Отговор: Правилно е да се пише връстник. Срв. и невръстен.

Официален правописен речник (2012), с. 199.

Въпрос: Как се пише думата двугръб?

Отговор: Правилно е двугръб, защото думата е сложна и втората съставка е едносричната дума гръб. Обикновено в едносричните думи се пише и изговаря съчетанието -ръ-. Правилото е в сила и в случаите, когато едносричната дума е част от сложна дума.

Официален правописен речник (2012), т. 10.1; с. 221.

Въпрос: Как се пише думата двугърба?

Отговор: Правилно е двугърба, защото думата е многосрична, а в многосричните думи обикновено се пишат съчетанията -ър-/-ъл-, ако след съчетанието следва една съгласна.

Официален правописен речник (2012), т. 10.2.; с. 221.

« Страници 1 от 8; Страници показани 1-20 от 151 резултата »