Въпрос: Трябва ли да се удвои предлогът в пред Facebook, когато името е написано на латиница?

Отговор: Предлогът в се удвоява пред думи, които се изговорят с начален звук [в] или [ф], независимо дали са написани на кирилица, или на латиница: във Facebook/Фейсбук.

Официален правописен речник (2012), т. 15.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: с SOS или със SOS?

Отговор: Правилен е вариантът без удвояване на предлога с SOS, тъй като изговорът на съкращението SOS [есоес] не съдържа начално с.

Официален правописен речник (2012), т. 15.

Въпрос: В или във е правилно да се напише, когато числителното редно втори е изписано с римска цифра?

Отговор: Правилно е да се напише във II (клас), тъй като изговорът на числителното редно съдържа начално в.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 15.2.

Въпрос: Удвояват ли се предлозите в и с пред двоеточието, когато след него има рубрики на нов ред, ако първата рубрика НЕ започва с в/ф или з/с?

Отговор: Предлозите в и с пред двоеточието, когато след него има рубрики на нов ред, НЕ се удвояват, ако първата рубрика НЕ започва с в/ф или з/с.

Официален правописен речник (2012), т. 15.

Въпрос: Как е правилно да се изпише: с SMS или със SMS?

Отговор: Правилно е да се изпише с SMS, т.е. с неудвоен предлог, тъй като SMS (есемес) се изговаря с начално [е].

Официален правописен речник (2012), т. 15.

Въпрос: Трябва ли да се удвои предлогът с в изречението: Работим с Creative Decisions?

Отговор: В изречението предлогът с не трябва да се удвоява, тъй като следващата дума не започва със звука [с] или [з]: Работим с Creative Decisions – първата дума след предлога се произнася с начален звук [к].


Официален правописен речник на българския език (2012), т. 15

Въпрос: Удвоява ли се предлогът в в израза изградените мрежи във и извън университета?

Отговор: В израза изградените мрежи във и извън университета предлогът в се удвоява, тъй като върху него пада логическото ударение.

Официален правописен речник (2012), т. 15.3.

Въпрос: Удвоява ли се предлогът с пред думи, започващи с щ, например: с щастие или със щастие?

Отговор: Предлогът с не се удвоява пред думи, започващи с щ. Правилно е да се пише с щастие. Предлогът с се удвоява само пред думи, които започват със звукове [с] и [з]: със смирение, със задружност, със 7 години по-голям.

Официален правописен речник (2012), т. 15.

Въпрос: Удвоява ли се предлогът с в изрази от типа на със или без опит?

Отговор: В изрази от два предлога от типа на със или без опит предлогът с се удвоява, тъй като върху него пада логическото ударение. Срв. и: със или без помощта им, във или извън сградата.

Официален правописен речник (2012), т. 15.3.

Въпрос: Как е правилно да се напише: координация в/във и между институциите?

Отговор: Правилно е да се напише във: координация във и между институциите.

Официален правописен речник, 2012, т. 15.3.

Въпрос: Удвоява ли се предлогът в в израза във и до реката?

Отговор: В израза във и до реката предлогът в се удвоява, тъй като върху него пада логическото ударение.

Официален правописен речник (2012), т. 15.3.