Въпрос: Трябва ли да има тире в изречението Семейството и училището – всичко в името на детето?

Отговор:

В изречението Семейството и училището – всичко в името на детето има тире след съществителното училището, тъй като тирето замества изпуснатото, но подразбиращо се от контекста сказуемо.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 102.1.

Въпрос: С тире или с дефис се изписва изразът днес – утре?

Отговор: Изразът днес – утре се изписва с тире и шпации, тъй като е израз, означаващ приблизителност, а не е сложна дума.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 103.5.

Въпрос: Как е правилно да се напише 15 – 16-годишните?

Отговор: Правилно е да се изпише: 15 – 16-годишните. Между 15 и 16 се пише дълго тире и с шпации от двете страни, а между 16 и „годишните“ се пише дефис без интервали.

Официален правописен речник (2012), т. 54.5.; т. 103.4.

Въпрос: Как трябва да се оформи изразът разстоянието Шумен Разград?

Отговор: Изразът разстоянието Шумен Разград трябва да се оформи с голямо тире и шпации от двете страни.

Официален правописен речник (2012), т. 103.4.

Въпрос: Как трябва да се оформи пунктуационно изречението: Имот – публична държавна собственост?

Отговор:
Изречението: Имот – публична държавна собственост, трябва да се оформи с тире, защото е пропусната част от изречението, която се подразбира, а именно който е.

Официален правописен речник (2012), т. 102.1.

Въпрос: Как се оформят пунктуационно прякори и прозвища, придружаващи лично и фамилно име в случаи като Златомир Иванов Баретата?

Отговор: Прякори и прозвища, придружаващи лично и фамилно име в случаи като Златомир Иванов –​ Баретата, се отделят с дълго тире. От същия тип са и случаите Георги Божилов –​ Слона, Владимир Димитров –​ Майстора и др.под.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 102.2.

Въпрос: Как се оформят пунктуационно прякори и прозвища, придружаващи лично име в случаи като Златко Баретата?

Отговор: Прякори и прозвища, придружаващи лично име в случаи като Златко Баретата, не се отделят с пунктуационен знак; срв. и Иван Бухала, Теньо Казака, Ицо Хазарта и др.под.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 102.2.

Въпрос: Има ли тире след думата историята в изречението Историята на един клик от теб?

Отговор: В изречението Историята на един клик от теб има тире след думата историята. Тире се пише на мястото на пропусната, но подразбираща се част на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 102, 1.

Въпрос: Какъв трябва да бъде знакът за въвеждане на отделните реплики при пряката реч – тире или дефис (късо тире)?

Отговор: Отделните реплики при пряката реч се въвеждат с тире, а не с дефис, като тирето в този случай има непунктуационна употреба.

Официален правописен речник (2012), т. 131.1; 103.1.

Въпрос: Дългото или късото тире (дефисът) трябва да се използва при оформяне на рубрики, разположени на отделен ред?

Отговор: При оформяне на рубрики, разположени на отделен ред, могат да се използват и двата знака: дългото и късото тире (дефисът). В този случай дългото тире има непунктуационна (графична) употреба. Примери:

За обзавеждане на залата са необходими:
- маси,
- столове,
- компютри,
- мултимедия.

За обзавеждане на залата са необходими:
– маси,
– столове,
– компютри,
– мултимедия.


Официален правописен речник (2012), т. 103.2; 114.9; 125.1.

Въпрос: С какво тире се пише изразът бързият влак София Русе?

Отговор: За означаване на отношение между обекти в пространството, когато е изпуснат предлог, се употребява дългото тире, което изисква интервали от двете страни: бързият влак София Русе.

Официален правописен речник, 2012, т. 103.4.

Въпрос: Нали е правилно да се напише 2000 – 2010 г., а не 2000/2010 г., когато се има предвид, че нещо е започнало през 2000 г. и е завършило през 2010 г.?

Отговор: Когато се има предвид, че нещо е започнало през 2000 г. и е завършило през 2010 г., е правилно да се напише 2000 – 2010 г. Тирето може се използва за означаване на период от време, когато е налице пропускане на предлог: 2000 – 2010 г., I – II в. Наклонената черта се използва за изразяване на съотношение между величини, когато е пропуснат предлогът, например: 60 км/ч (60 километра в час), 19/24 (формат 19 на 24), 13/15/19 (размер 13 на15 на 19).

Официален правописен речник (2012), т. 103.4., т. 117.1, т. 117.2.

Въпрос: Пише ли се запетая след София в изречението: Регионалната дирекция по горите – София отбеляза Седмицата на гората?

Отговор: В изречението: Регионалната дирекция по горите – София отбелязва Седмицата на гората, не се пише запетая след думата София, тъй като тирето в този случай се употребява за отделяне на уточнение, допълнително сведение, а не на обособена част.

Официален правописен речник (2012), т. 102.2.

Въпрос: Как е правилно: 5-6 страници или 5 – 6 страници?

Отговор: Правилно е да се пише с голямо тире, а не с дефис (малко тире): 5 – 6 страници. В този случай голямото тире се използва за означаване на приблизителност. Срв. и: 5 – 10 минути, днес – утре, понеделник – вторник. Ако обаче сложното числително име пет-шест се напише с букви, изписването е полуслято, с дефис.

Официален правописен речник (2012), т. 54.10.1, т. 103.5.

Въпрос: Огражда ли се в кавички изразът Останете у дома в изречението „Останете у дома“, добавили те?

Отговор: В изречението „Останете у дома“, добавили те изразът Останете у дома представлява пряка реч и би могъл да се огради в кавички, тъй като е допустимо пряката реч да се оформи в кавички като цитат.
Изразът може да се напише и на нов ред с дълго тире и шпация след него, както обикновено се оформя пряката реч:
– Останете у дома – добавили те.

Официален правописен речник (2012), т. 131.4, т. 131.1.