Въпрос: Как е правилно: 5-6 страници или 5 – 6 страници?

Отговор: Правилно е да се пише с голямо тире, а не с дефис (малко тире): 5 – 6 страници. В този случай голямото тире се използва за означаване на приблизителност. Срв. и: 5 – 10 минути, днес – утре, понеделник – вторник. Ако обаче сложното числително име пет-шест се напише с букви, изписването е полуслято, с дефис.

Официален правописен речник (2012), т. 54.10.1, т. 103.5.