Въпрос: Трябва ли да се напише пунктуационен знак след предпочитате в изреченето: Какво предпочитате: лимонада или уиски?

Отговор: В изречението е необходимо да се напише пунктуационен знак – двоеточие или тире, след думата предпочитате:
Какво предпочитате: лимонада или уиски или Какво предпочитате – лимонада или уиски. Пише се двоеточие или тире при въвеждане на уточнения.

Официален правописен речник (2012), т. 98.1. и т. 102.2.

Въпрос: Трябва ли да се напише двоеточие преди изброяването в изречението Киселинни са валежите във: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч?

Отговор: В изречението Киселинни са валежите във Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч изброяването не е въведено с обобщаваща дума или израз, затова изписването на изречението без двоеточие е правилно. Когато няма обобщаваща дума преди изброяването, се допуска употребата на двоеточие: Киселинни са валежите във: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Задължителна е употребата на двоеточие, когато в изречението има изброяване, въведено с обобщаваща дума или израз, например: Там се отглеждат следните плодове: ябълки, круши, грозде, дюли, сини сливи; Той реши да покани петима приятели: Иван, Тодор, Петко, Михаил и Николай.

Официален правописен речник (2012), т. 98.2.1.1.