Въпрос: Може ли точката да се използва като десетичен знак?

Отговор: ​Точката може да се използва като десетичен знак. Когато е употребена с непунктуационна фунцкия, тя може да служи за отделяне на цяло число от дробна част в десетични дроби или за означаване на време (в часове, минути, секунди), напр. 101.2; 10.30 ч.

Официален правописен речник (2012), т. 109.2.

Въпрос: При изписване на дати, например 13.10. – 20.11.2018 г., необходимо ли е да се пише точка след цифрата 10 пред дългото тире?

Отговор: При отбелязване на дати с цифри се пише точка, включително и след цифрата за месеца пред дългото тире, означаващо период от време: 13.10. – 20.11.2018 г.

Официален правописен речник (2012), т. 109.4.

Въпрос: ​Пише ли се точка след източника на мотото?

Отговор: След източника на мотото не се поставя точка. Мотото и източникът му се изписват по следния начин:

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!
Пс. 127:1

Официален правописен речник (2012), т. 121.6.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращенията на мерните единици от системата SI, например см, м, кг?

Отговор: Съкращенията на мерните единици от международната система SI се изписват без точка и на кирилица, и на латиница: см и cm, м и m, кг и kg и т.н.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1.

Въпрос: Пише ли се точка в края на цитата в изречението: „Той беше много дружелюбен и отзивчив човек“, каза госпожата?

Отговор: Не се пише точка в края на цитата в изречението: „Той беше много дружелюбен и отзивчив човек“, каза госпожата, тъй като след него продължава авторовото изречение – каза госпожата.

Официален правописен речник (2012), т. 127.3.2.

Въпрос: В края на изречение, което завършва със съкратена дума, например Това се случи през 2020 г., пише ли се още една точка за края на изречението?

Отговор: В края на изречение, което завършва със съкратена дума, се пише само една точка – за съкращението и за края на изречението: Това се случи през 2020 г.