Въпрос: Коя форма трябва да се попълни в графа „Националност“ на формуляр: българин/българка или българска?

Отговор: В графа „Националност“ на формуляр следва да се попълнят формите българин/българка.


Въпрос: При оформяне на рубрики пише ли се скоба след римска цифра?

Отговор: След римски цифри рубриките се оформят с точка. Например: I., II., IХ.

Официален правописен речник (2012), т. 125.1.1.

Въпрос: Какъв знак се поставя след въвеждащ текст на рубрика?

Отговор: След въвеждащ текст на рубрика, който е завършено изречение и не съдържа дума или израз за препращане, се поставя точка или две точки.

Официален правописен речник (2012), т. 125.3.3.

Въпрос: Кога индексът за бележка под линия се поставя пред точка и кога след нея?

Отговор: Индексът за бележка под линия се поставя пред точката, когато бележката се отнася до последната дума или израз в изречението. Индексът е след точката, когато бележката под линия се отнася до цялото изречение или до повече предходни изречения.

Официален правописен речник (2012), т. 135.3.1.; 135.3.2.

Въпрос: Със или без точка се оформя текст под снимка?

Отговор: Текст под снимка, който представлява глаголно изречение, може да се оформи по два начина - със или без точка в края на изречението.
Текст под снимка, който не представлява глаголно изречение, се оформя без точка в края на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 126.1 и 126.1.1.