Въпрос: Коя форма трябва да се попълни в графа „Националност“ на формуляр: българин/българка или българска?

Отговор: В графа „Националност“ на формуляр следва да се попълнят формите българин/българка.


Въпрос: При оформяне на рубрики пише ли се скоба след римска цифра?

Отговор: След римски цифри за означаване на рубрики се поставя точка. Например: I., II., IХ.

Официален правописен речник (2012), т. 125.1.1.

Въпрос: Какъв знак се поставя след въвеждащ текст на рубрика?

Отговор: След въвеждащ текст на рубрика може да се постави точка или двоеточие в зависимост от това дали текстът съдържа израз, който смислово прапраща към рубриките. Ако съдържа такъв израз, въвеждащият текст завършва с двоеточие. Ако не съдържа такъв израз, завършва с точка или двоеточие.

Официален правописен речник (2012), т. 125.3.2. и 125.3.3.

Въпрос: Когато се цитира речник, който е съставен от един автор, каква трябва да бъде библиографската препратка в скобите?

Отговор: Когато се цитира речник, който е съставен от един автор, след цитата в скоби се посочват фамилното име на автора, годината на издаване на публикацията и страницата, от която е цитатът, като оформянето на данните е според прилагания библиографски стандарт, например (Радева 2012: 105 106) или (Радева, 2012, 105 106) за изданието Радева, В. Български тълковен речник. София, Изток-запад, 2012.

Официален правописен речник (2012)
, т. 130.4.2.

Въпрос: Кога индексът за бележка под линия се поставя пред точка и кога след нея?

Отговор: Индексът за бележка под линия се поставя пред точката, когато бележката се отнася до последната дума или израз в изречението. Индексът е след точката, когато бележката под линия се отнася до цялото изречение или до повече предходни изречения.

Официален правописен речник (2012), т. 135.3.1.; 135.3.2.

Въпрос: Със или без точка се оформя текст под снимка?

Отговор: Текст под снимка, който представлява глаголно изречение, може да се оформи по два начина - със или без точка в края на изречението.
Текст под снимка, който не представлява глаголно изречение, се оформя без точка в края на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 126.1 и 126.1.1.

Въпрос: В изречението Казах му: „Няма проблем“ точката преди или след кавичките трябва да се постави, или и преди, и след тях?

Отговор: Точката трябва да се напише след кавичките: Казах му: „Няма проблем“. Когато цитирано изречение е включено в края на въвеждащото го авторово изречение и двете завършват с един и същ препинателен знак, се пише само един знак след затварящите кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 127.3.4

Въпрос: Огражда ли се в кавички част от стихотворение, ако е цитат?

Отговор: Ако е разположен на един ред с авторовия текст, цитатът, който е част от стихотворение, се огражда в кавички. Ако е оформен като самостоятелен абзац, цитатът не се огражда в кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 127.6.1 и 127.6.2.

Въпрос: В заглавието Тенденции в пазара на юридическите услуги в България. Настояще и бъдеще има ли точка в края на второто изречение?

Отговор: В края на второто изречение от заглавието Тенденции в пазара на юридическите услуги в България. Настояще и бъдеще не се пише точка. Когато заглавието се състои от повече изречения, точка не се пише само в края на последното.

Официален правописен речник (2012), т. 119.4.1.


Въпрос: Когато съкратена дума се намира в края на изречението, пише ли се точката за съкращението?

Отговор: Ако изречението завършва с точка, пише се само една точка: Това са резултатите за 2012 г.
Ако изречението завършва с друг пунктуационен знак, точката за съкращение се пише: Това ли са резултатите за 2012 г.?


Въпрос: Пише ли се точка преди многоточието (т.е. общо четири точки) в изречението Май това се случи през 2011 г...?

Отговор: В изречението Май това се случи през 2011 г... не се пише точка преди многоточието, тоест пишат се три, а не четири точки. В случаи като този, когато преди многоточието има съкращение, изписвано с точка, точката след съкращението не се пише, а се пише само многоточието.

Въпрос: Правилно ли е вертикално разположени рубрики да завършват със запетая?

Отговор: Вертикално разположените рубрики могат да завършват със запетая или с точка и запетая, или без препинателен знак, когато представляват дума, словосъчетание или част от изречение, но не и цяло изречение. Например:
Основните видове почви в Националния парк „Рила“ са:
- кафявите планинско-горски почви,
- планинско-горските тъмноцветни почви,
- планинско-ливадните почви.


Официален правописен речник (2012), т. 125.4.1, т. 125.4.4.