Въпрос: При оформяне на рубрики пише ли се скоба след римска цифра?

Отговор: След римски цифри за означаване на рубрики се поставя точка. Например: I., II., IХ.

Официален правописен речник (2012), т. 125.1.1.

Въпрос: Какъв знак се поставя след въвеждащ текст на рубрика?

Отговор: След въвеждащ текст на рубрика може да се постави точка или двоеточие в зависимост от това дали текстът съдържа израз, който смислово прапраща към рубриките. Ако съдържа такъв израз, въвеждащият текст завършва с двоеточие. Ако не съдържа такъв израз, завършва с точка или двоеточие.

Официален правописен речник (2012), т. 125.3.2. и 125.3.3.

Въпрос: Правилно ли е вертикално разположени рубрики да завършват със запетая?

Отговор: Вертикално разположените рубрики могат да завършват със запетая или с точка и запетая, или без препинателен знак, когато представляват дума, словосъчетание или част от изречение, но не и цяло изречение. Например:
Основните видове почви в Националния парк „Рила“ са:
- кафявите планинско-горски почви,
- планинско-горските тъмноцветни почви,
- планинско-ливадните почви.


Официален правописен речник (2012), т. 125.4.1, т. 125.4.4.