Въпрос: Когато се цитира речник, който е съставен от един автор, каква трябва да бъде библиографската препратка в скобите?

Отговор: Когато се цитира речник, който е съставен от един автор, след цитата в скоби се посочват фамилното име на автора, годината на издаване на публикацията и страницата, от която е цитатът, като оформянето на данните е според прилагания библиографски стандарт, например (Радева 2012: 105 106) или (Радева, 2012, 105 106) за изданието Радева, В. Български тълковен речник. София, Изток-запад, 2012.

Официален правописен речник (2012)
, т. 130.4.2.