Въпрос: Как се членува думата титуляр?

Отговор: Членуваните форми на думата титуляр са: титулярят, титуляря.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.4.3.


Въпрос: Как е правилно да се членува думата титуляр: титуляря/-ят или титуляра/-ът?

Отговор: Правилно е думата титуляр да се членува с мекия вариант на определителния член – титуляря/-ят, защото думата е образувана с наставка -яр. С твърдия вариант на определителния член -ът и се членуват думите, за които завършекът -яр не е наставка (звяра/-ът).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.4.3.

Въпрос: Как се членува съществителното огняр?

Отговор:

Съществителното огняр се членува с пълния член -ят и с краткия член -я: огнярят, огняря.
Съществителни имена от м.р. ед.ч., образувани с наставки -ар и -яр, се членуват с мекия вариант на членната морфема: -ят и -я.
Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.

Въпрос: Как е правилно да се членува съществителното име юбиляр: юбилярят или юбилярът?

Отговор: Правилно е да се членува с членна форма -ят: юбилярят. Съществителните имена, образувани с наставки -ар и -яр, се членуват с членни форми -я, -ят: лекар лекаря(т), огняр огняря(т).

Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата скинар: скинара, скинарът или скинаря, скинарят?

Отговор: Правилно е думата да се членува с членните форми и -ят: скинаря, скинарят, тъй като е съществително име, образувано с наставката -ар.

Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.
Официален правописен речник (2012), с. 578.